Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 25) Show all publications
Eriksson, M. & Wollter, F. (2023). Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Under 2021 och 2022 samarbetade socialjouren i Stockholms stad med Marie Cederschiöld högskola i ett pilotprojekt för att utveckla ett strukturerat och barncentrerat metodstöd för akuta risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn. Samarbetet initierades av socialjouren, med anledning av arbetet med Islandsmodellen i Stockholm. Den här rapporten redovisar genomförande och resultat från detta pilotprojekt, som alltså var ett första steg i utvecklingen av ett strukturerat stöd för professionella bedömningar av risk i akuta situationer av våld i familjer där det finns barn.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 44
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 101
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10074 (URN)
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-09-22Bibliographically approved
Ingemarson, M. & Wollter, F. (2023). Att arbeta med skolsociala team: Utvärdering av innehåll och arbetssätt i Stockholm stad. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Att arbeta med skolsociala team: Utvärdering av innehåll och arbetssätt i Stockholm stad
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Marie Cederschiöld högskola fick 2019 i uppdrag att utvärdera insatsen skolsociala team. Syftet blev att titta närmare på hur teamen arbetar med de elever som blir aktuella för stöd och vilken typ av stöd som kan vara verksamt. Resultaten bygger på intervjuer och enkätsvar. De visar att en relativt stor andel av eleverna som får stödet har en fastställd neuropsykiatrisk diagnos och att de olika stadsdelarna har organiserat arbetet med skolsociala team på en mängd olika sätt när det gäller rumslig placering, graden av individfokus och teamsammansättning. Att arbeta för att skapa en ökad trygghet och studiero, samt ett arbete med en rad olika typer av stödsamtal är de arbetssätt som används i högst utsträckning. I de fall samverkan beskrivs ha fungerat bra har eleverna också lyckats nå upp till insatsens uppsatta mål. Personkontinuitet, tillgänglighet, förmåga att skapa en förtroendefull relation till den enskilde eleven, samt uthållighet i arbetet är andra framgångsfaktorer som framkommer och stämmer överens med tidigare forskning kring hur elevers motståndskraft kan stärkas. Därför talar mycket för att relationsbyggande med enskilda elever bör utgöra en grundpelare i arbetet med skolsociala team. Den generella utmaningen med den här typen av verksamhetsöverskridande samverkan kring elever med frånvaro blir att kunna definiera teamens yttre gränser och målgrupp, samtidigt som flexibilitet och stabila relationer kan upprätthållas.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 59
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 107
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10423 (URN)
Note

Fulltext utbytt 2023-09-26 kl 15.38: nytt abstract, samt ett par mindre ändringar i formateringen som inte påverkar innehållet.

Available from: 2023-09-20 Created: 2023-09-20 Last updated: 2023-09-28Bibliographically approved
Kassman, A., Wollter, F. & Eriksson, M. (2023). The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden. International Journal of Child Abuse & Neglect, 144, Article ID 106356.
Open this publication in new window or tab >>The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden
2023 (English)In: International Journal of Child Abuse & Neglect, ISSN 0145-2134, E-ISSN 1873-7757, Vol. 144, article id 106356Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background Research indicates that child welfare services reach out to children exposed to violence unequally depending on the child's social background, living conditions and violence type.

Objective Based on the notion of selective recognition of vulnerability and risk, this study explores which children CWS pursue to a complete child welfare investigation.

Participants and setting A register was set up including all children (n = 1764) between 7 and 12 years that were investigated for suspected exposure to violence by CWS in the municipality of the City of Stockholm, Sweden, in 2019.

Methods This cohort was systematically compared to demographic data and national self-report prevalence studies to explore possible biases regarding which children CWS investigates. Descriptive analysis, cluster analysis and logistic regressions were used.

Results The results confirm previous research that children exposed to violence have reduced access to material resources and inferior living conditions compared to non-exposed children. Physical abuse is more prevalent among boys of foreign backgrounds in stable, two-parent families residing in higher-status suburbs. Conversely, neglect is more common among children of Swedish backgrounds in low-income, single-parent households living in low-status suburbs. In comparison with self-reported prevalence studies, sexual and psychological abuse seem underrepresented in the study group, while neglect and violence in the family are relatively more frequently investigated compared to self-reported prevalence studies.

Conclusions The results indicate that CWS should develop its methods to reach certain vulnerable groups that are underrepresented for safeguarding and support, for example, girls exposed to sexual abuse.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10454 (URN)10.1016/j.chiabu.2023.106356 (DOI)001047470700001 ()37478732 (PubMedID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2019-01492
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Wollter, F. (2022). Akuta bedömningar av våld: Skapandet och implementeringen av iRiSk akut i socialjouren. In: : . Paper presented at Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 3 oktober 2022..
Open this publication in new window or tab >>Akuta bedömningar av våld: Skapandet och implementeringen av iRiSk akut i socialjouren
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Tidigare forskning visar att strukturerade riskbedömningsinstrument kan ge stöd i att identifiera och värdera olika omständigheter som kan utgöra en risk för barnet. Flera av dessa instrument har visat sig effektiva för att förutse framtida våld och dödligt våld. De flesta av dessa instrument är dock tänkta att använda i utredningssituationer då man har relativt lång tid på sig att genomföra en bedömning och fatta ett beslut. Studier som rör bedömningar i akuta situationer är dock mycket sparsam. Föreliggande studie genomfördes i samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och socialjouren Stockholm stad 2021–2022. Forskare från Marie Cederschiöld högskola utvecklade ett bedömningsinstrument (iRiSkakut) anpassad till socialjourens akuta bedömningar av våldssituationer och undersökte sedan (genom exempelvis intervjuer, dokumentstudier, fokusgrupper) implementeringen av detta verktyg. Resultaten visar att majoriteten (91 %) av våldsärendena kommit in under en situation då föräldrar nyligen separerat eller det finns önskemål om separation. Resultaten visar även att majoriteten av familjerna är socialt isolerade (69 %). Barn har ingripit i en fjärdedel av ärendena och själv använt våld i sex procent av dessa. Gällande implementeringen av iRiSk akut så visar studien att det strukturerade stödet för inhämtning av information var uppskattat av samtliga intervjuade socialsekreterarna. Fördelar med användandet av iRisk-akut kan delas upp i tre kategorier: (1) större fokus på att samla in information, (2) större barnfokus, (3) mer standardiserad informationsinhämtning. Stödet för analys och bearbetning var inte lika uppskattat då det upplevdes för styrande och omfattande.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9830 (URN)
Conference
Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 3 oktober 2022.
Note

Konferensen arrangeras av forskningsprogrammet Sivin-Barn vid Marie Cederschiöld högskola.

Available from: 2022-10-11 Created: 2022-10-11 Last updated: 2022-10-11Bibliographically approved
Wollter, F. (2022). Determining interventions for vulnerable families: the nature of disagreement and consensus-seeking: [Att komma överens om insats med utsatta familjer: oenighet och konsensus]. European Journal of Social Work, 25(2), 250-262
Open this publication in new window or tab >>Determining interventions for vulnerable families: the nature of disagreement and consensus-seeking: [Att komma överens om insats med utsatta familjer: oenighet och konsensus]
2022 (English)In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 25, no 2, p. 250-262Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article is based on a study that explored how social workers report the casework process of designing interventions for vulnerable families. Previous research has indicated that these processes often lead to disagreements between the involved actors, and the study explored the nature of these disagreements and various strategies used to reach consensus about the forthcoming intervention. The empirical case study was conducted through child welfare investigation units in Sweden. The analysis found five main causes of disagreements: intervention feasibility, problem formulation, costs, procurement contracts and external interests. In relation to strategies for establishing consensus, social workers reported five main strategies for seeking consensus: intervention adaptation, social workers and clients accepting each other’s proposals, reinforced arguments through peer support, accepting the client´s proposal and providing research support. Using theory on street-level workers’ use of discretionary power, the analysis indicates that social workers should first assume the role of a citizen agent where interventions are designed with the focus on client needs while rules and policy are relatively insignificant, followed by assuming the role of a state agent where they argue for the desired intervention that fits the bureaucratic context.

Abstract [sv]

Denna artikel baseras på en studie som undersökte processen att bestämma och komma överens om insatser till utsatta familjer, utifrån socialarbetares perspektiv. Tidigare forskning har visar att dessa processer ofta leder till oenigheter mellan involverade aktörer. Denna studie undersökte dessa konflikters karaktär och olika strategier socialarbetare använder för att nå konsensus om den kommande insatsen. Det empiriska fallet är socialtjänstens individ- och familjeomsorg. En mixed-metod ansats användes, vilken kombinerar en nationell enkät med fokusgrupper och individuella intervjuer i tre kommuner. Resultaten visar på stor variation när det gäller oenigheternas utbredning, där vissa kommuner beskriver sig ha en hög frekvens av oenighet, majoriteten en mellannivå, och en liten andel beskriver sig själva som relativt konfliktfria. Den kvalitativa analysen fann fem huvudsakliga orsaker till oenighet: interventionens genomförbarhet, problemdefinitionen, kostnader, upphandlingskontrakt och externa intressen. När det gäller strategier för att nå konsensus så rapporterade socialarbetarna fem huvudsakliga strategier: anpassa interventionen, socialarbetare och klienter accepterar varandras förslag, socialarbetaren förbättrar sina argument, acceptera klientens förslag och att underbygga förslaget med forskning.

Keywords
Intervention, Negotiation, Decision making, Intervention, Förhandlingar, Beslutsfattande
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9021 (URN)10.1080/13691457.2021.1934416 (DOI)000660321300001 ()
Available from: 2021-06-28 Created: 2021-06-28 Last updated: 2023-05-22Bibliographically approved
Wollter, F. & Vamstad, J. (2022). Socialtjänst på lokal nivå: oförutsägbarhet, komplexitet och byråkrati (2ed.). In: Bolin, Niklas; Nyhlén, Sara; Olausson, Pär (Ed.), Lokalt beslutsfattande: (pp. 113-136). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Socialtjänst på lokal nivå: oförutsägbarhet, komplexitet och byråkrati
2022 (Swedish)In: Lokalt beslutsfattande / [ed] Bolin, Niklas; Nyhlén, Sara; Olausson, Pär, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, 2, p. 113-136Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Socialpolitiken och det sociala arbetet utformas i stor utsträckning i det lokala. Det är genom lokala beslut i socialtjänsten som samhällets insatser för utsatta medborgare formas i relation till behov, problem och målsättningar. Detta är inte sällan svåra beslut och de som omfattas av dem är i många fall särskilt utsatta på grund av exempelvis hög eller låg ålder, missbruk, funktionsvariation eller sjukdom. Därför är den lokala socialtjänsten också ett riksintresse och det finns en lång rad olika aktörer och strukturer på nationell nivå som påverkar beslutsfattandet i den. Dessutom tas beslut både i den politiska organisationen och utifrån en helhetsbedömning av en socialsekreterare. Sammantaget kan det vara svårt att överblicka allt som påverkar lokala beslut i socialtjänsten men i detta kapitel görs ändå ett försök.  

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022 Edition: 2
National Category
Political Science
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9335 (URN)9789144155937 (ISBN)
Available from: 2022-01-05 Created: 2022-01-05 Last updated: 2022-01-10Bibliographically approved
Wollter, F. (2022). The reasoning and conditions underpinning intervention design: a social worker perspective. Nordic Social Work Research, 12(5), 763-777
Open this publication in new window or tab >>The reasoning and conditions underpinning intervention design: a social worker perspective
2022 (English)In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 12, no 5, p. 763-777Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In social work, the methods for achieving policy goals are often subject to local and case-by-case autonomy. This autonomy enables the design of interventions intended to meet policy goals to be negotiated between multiple actors, which are underpinned by diverse logics and interests and to be influenced by local organizational conditions. This article presents empirical findings from case studies taken from the child welfare departments of three Swedish municipalities, exploring how various patterns of reasoning (social workers’ own reasoning and their experiences of other actors’ reasoning) and local organizational conditions influenced the design of interventions. The study resulted in three findings: First, social workers mainly used collective experiences to formulate common approaches to intervention design proposals. Second, social workers’ intervention proposals were negotiated with various actors, whose focuses and interests differed, before being formalized, with clients mainly focusing on implementation feasibility and intervention needs, managers mainly focusing on procurement contracts and intervention costs, and laypersons mainly focusing on community interests. Third, the local availability and range of interventions constituted a considerable limitation for intervention design, since interventions to address recurrently identified client needs were frequently missing.

Keywords
Discretion, Decision-making, Intervention method
National Category
Social Work
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8288 (URN)10.1080/2156857X.2021.1880469 (DOI)
Funder
Swedish Research Council, 2014-1577
Note

Publication status in dissertation: Submitted

Available from: 2020-08-14 Created: 2020-08-14 Last updated: 2023-06-30Bibliographically approved
Karlsson, P., Oscarsson, L., Segnestam Larsson, O. & Wollter, F. (2021). Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten. Socialvetenskaplig tidskrift, 28(2), 209-230
Open this publication in new window or tab >>Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten
2021 (Swedish)In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 28, no 2, p. 209-230Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Det är väl belagt i internationell forskning att en pluralism av olika kunskapsformer och organisatoriska förhållanden påverkar val och utformning av insatser inom socialt arbete. I den svenska kontexten har det visat sig att dessa kunskapsformer och så kallade ramfaktorer kan framstå som svårförenliga eller till och med i konflikt med varandra. Samtidigt saknas det aktuella svenska studier som på en nationell nivå visar vilken utbredning och upplevd betydelse kunskapsformer och ramfaktorer har för kommunernas utbud och val av insatser. I artikeln presenterar vi en nationell studie av enhetschefers syn på olika kunskapsformers och ramfaktorers förekomst och betydelse för utbud och beslut om insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Artikeln bygger på data från en nationell enkät riktad till enhetschefer för ett urval av Sveriges kommuners barn- och familje- respektive missbruksverksamheter. Resultaten visar att samtliga undersökta kunskapsformer och ramfaktorer påverkar val och utformning av insats, men att vissa former mer framträdande än andra. Främst baseras val och utformning av insats på individuell erfarenhetsbaserad kunskap från yrkeserfarenhet och utbildning, snarare än kollektiv professionell kunskap. Vidare menar enhetscheferna att systematiska kunskapssammanställningar påverkar i högre utsträckning än enskilda kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier inom vetenskaplig kunskap. När det gäller ramfaktorer visar studien att insatsens kostnad påverkar i mindre utsträckning än faktorer som tillgänglighet, ramavtal och lagstiftning.

Abstract [en]

Swedish and international research shows that social work intervention design is permeated by a plurality of discretionary actors, knowledge forms, and organizational conditions. Against this background, this paper presents the results of a national questionnaire survey that explored and compared the organizational conditions and knowledge base of intervention design in local public administrations in Sweden. The empirical material of this study was gathered through a questionnaire survey completed by managers in Swedish social services. The sampling method was stratified based on the number of inhabitants in the municipality where the local public administration unit was located. Sweden’s 290 municipalities were divided into four strata. The data were analysed by descriptive statistical methods and correlation analysis (Spearman). The study found social work intervention design to be permeated by a pluralism of knowledge forms and organizational conditions. However, managers described some knowledge forms as more significant than others for the choice and design of interventions: professional experience-based knowledge, research-based knowledge, and evidence-based knowledge were described as the most significant. Client knowledge and layperson knowledge were described as the least significant, while organizational knowledge, such as local follow-ups and evaluations, was described as having a moderate impact on intervention design. When it comes to administrative and organizational conditions, financial restrictions were not reported as a crucial factor for the choice and design of interventions, while legislation and procurement were reported to have a greater impact.

National Category
Social Work
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8287 (URN)10.3384/SVT.2021.28.2.4256 (DOI)
Note

Publication status in dissertation: Submitted

Title in dissertation: Nationella imperativa och lokala praktiker: om kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Author order in dissertation: Wollter, F., Segnestam Larsson, O., Karlsson, P., and Oscarsson, L.

Available from: 2020-08-14 Created: 2020-08-14 Last updated: 2023-09-26Bibliographically approved
Wollter, F., Segnestam Larsson, O. & Oscarsson, L. (2021). Sustaining a plurality of imperatives: an institutional analysis of knowledge perspectives in Swedish social service policies. Social Work & Social Sciences Review, 22(2), 23-44
Open this publication in new window or tab >>Sustaining a plurality of imperatives: an institutional analysis of knowledge perspectives in Swedish social service policies
2021 (English)In: Social Work & Social Sciences Review, ISSN 0953-5225, E-ISSN 1746-6105, Vol. 22, no 2, p. 23-44Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Social services are among the public policy areas criticized for lacking a reliable knowledge base to support professional as well as political ambitions and actions. This article contributes to the literature on knowledge perspectives in social service policies by studying and analyzing mechanisms that sustain a plurality of perspectives in the policies. The empirical material consists of knowledge perspectives in social service policies at the national level for child and family care and substance abuse treatment in Sweden between 1992 and 2015. Mechanisms that sustain a plurality of perspectives are identified with the support of an institutional logics framework. The main findings are that a plurality of knowledge perspectives. such as professional, scientific, and organizational, seems to be a permanent rather than temporary configuration; and that this permanent plurality is sustained by a set of mechanisms, including assimilation, blending, segregation, and contradiction. Despite this pluralism, there are few comments or guidelines in policy regarding the relationship between different knowledge perspectives. The findings suggest that more attention should be paid to the relationship between different knowledge perspectives and its impact on social work practice. In this, research and practice together need to support a development towards a more transparent professional acting.

Keywords
Policy, Knowledge perspectives, Social services, Institutional logics, Co-existence
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9060 (URN)
Available from: 2021-08-25 Created: 2021-08-25 Last updated: 2023-11-21Bibliographically approved
Segnestam Larsson, O. & Wollter, F. (2021). Vad kännetecknar de organisationer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation?. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Vad kännetecknar de organisationer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation?
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten studerar och analyserar vad som kännetecknar de organisationer som studeras av forskare med hjälp av begreppet hybridorganisation. Rapporten är en del av forskningsprogrammet ”Styrning och reglering för olika organisationsformer” (STORM) som genomförs vid Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Med hjälp av en systematisk litteraturöversikt av befintlig forskning publicerad som artiklar i kollegialt granskade tidskrifter framkommer ett antal övergripande resultat. Majoriteten av artiklarna saknar en definition av begreppet hybridorganisation. Vidare är det långt ifrån alla organisationsformer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation. Det är också främst organisationer som är verksamma i vissa länder och branscher som studeras. Även om antalet artiklar tilltar över tid verkar det också som att forskningsfältet utvecklas marginellt när det gäller förekomst av och kategori av definition eller typ av organisationsform som har studeras. En sammantagen slutsats är att det behövs mer forskning, till exempel av mindre uppmärksammade organisationsformer och i andra sociala sammanhang. Det behövs också fördjupade kvalitativa analyser av tidigare forskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2021. p. 44
Series
Scores rapportserie, ISSN 1404-5052 ; 2021:7
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9191 (URN)978-91-88833-20-4 (ISBN)
Available from: 2021-10-08 Created: 2021-10-08 Last updated: 2023-07-04Bibliographically approved
Projects
Forskningsprogrammet Människovärde och delaktighet (MOD); Marie Cederschiöld University; Publications
Holmqvist, A., Eriksson, M. & Tideman, M. (2023). Being represented by others due to diminished decision capacity: a review of research literature. Nordic Social Work Research, 13(3), 445-459Hultman, L. & Hultman, M. (2023). "Believe me, only I know how I feel.": An autoethnographic account of experiences of epistemic injustice in mental health care. Frontiers in Psychiatry, 14, Article ID 1058422. Segnestam Larsson, O. & Tideman, M. (2023). Kommunala riktlinjer för LSS-insatser: En uppföljning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaHultman, L., Tideman, M. & Eriksson, M. (2022). ‘A Limited Guardian Should First and Foremost Get to Know the Person He Helps’: Experiences of Having a Limited Guardian from the Perspective of Adults with Intellectual Disability. Scandinavian Journal of Disability Research, 24(1), 288-301Linehan, C., Birkbeck, G., Araten-Bergman, T., Baumbusch, J., Beadle-Brown, J., Bigby, C., . . . Tossebro, J. (2022). COVID-19 IDD: Findings from a global survey exploring family members' and paid staff's perceptions of the impact of COVID-19 on individuals with intellectual and developmental disabilities (IDD) and their caregivers.. HRB open research, 5, Article ID 27. Tideman, M. & Aspling, J. (2021). Covid-19-pandemins påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige: Anhörigas och personals erfarenheter efter sex månader. Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), 393-415
Leder individuella stöd till ökad delaktighet?; Marie Cederschiöld University; Publications
Börjeson, M. & Tideman, M. (2024). Leder individuella stöd till delaktighet?: En kunskapskartläggning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7116-5601

Search in DiVA

Show all publications