Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 49) Show all publications
Kassman, A., Kneck, Å. & Blomqvist Mickelsson, T. (2024). Hur kan ledare inom idrottsrörelsen navigera delvis motsägelsefulla förväntningar från utövare, föräldrar, styrelsen och staten?. In: : . Paper presented at Civilsamhällets särintressen och statens allmänintresse, Marie Cederschiöld högskola, Stockholm, 1 februari 2024.
Open this publication in new window or tab >>Hur kan ledare inom idrottsrörelsen navigera delvis motsägelsefulla förväntningar från utövare, föräldrar, styrelsen och staten?
2024 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Genom idrottsrörelsens verksamhet förväntas ett brett spektrum av mervärden, utöver enbart idrottslig utveckling och sportsliga framgångar. Främjandet av fysisk aktivitet, samhörighet, meningsfull fritidssysselsättning, social inkludering, integration, demokratisk fostran och brottförebyggande arbete bidrar till att motivera statlig och kommunal finansiering. I det implicita kontraktet mellan staten och idrottsrörelsen ingår även en aktiv strävan att vara öppen och tillgänglig för alla. Engagemanget för breddat deltagande utspelar sig i hög grad inom lokala medlemsbaserade föreningar, där ideella ledare står inför komplexa utmaningar. Ledaren har en nyckelroll, navigerar genom behov och förväntningar från utövare, föräldrar, styrelser och stat där egna förmågor och resurser blir avgörande. För att underlätta för den ideella lokala ledaren behövs olika former av stödstrukturer som behöver synliggöras tillsammans med ledarnas förutsättningar och bidrag till idrottsrörelsen.

National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10711 (URN)
Conference
Civilsamhällets särintressen och statens allmänintresse, Marie Cederschiöld högskola, Stockholm, 1 februari 2024
Available from: 2024-02-14 Created: 2024-02-14 Last updated: 2024-02-20Bibliographically approved
Kassman, A. (2023). Idrott och folkhälsa. Socialmedicinsk Tidskrift (4), 556-558
Open this publication in new window or tab >>Idrott och folkhälsa
2023 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 4, p. 556-558Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2023
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10617 (URN)
Available from: 2024-01-16 Created: 2024-01-16 Last updated: 2024-01-16Bibliographically approved
Kneck, Å. & Kassman, A. (2023). Idrottsrörelsen är inte anpassad för alla: Flickors erfarenheter om fysiska aktiviteter i och utanför den organiserade idrotten. Socialmedicinsk Tidskrift (4), 612-620
Open this publication in new window or tab >>Idrottsrörelsen är inte anpassad för alla: Flickors erfarenheter om fysiska aktiviteter i och utanför den organiserade idrotten
2023 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 4, p. 612-620Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet är att ge en inblick i hur flickor som inte deltar i organiserad idrott resonerar om fysisk aktivitet. Studien designades med fokusgrupper bland 18 flickor i åldrarna 9-12 år, 8 av dem följdes också upp tre år senare. I intervjuerna användes fotografier tagna av flickorna själva för att stimulera till erfarenhetsutbyte. Resultaten ger inblick i hur olika strukturella skillnader upplevs, hanteras och påverkar flickornas fysiska aktivitet. Flickorna är väl medvetna om samhällets förväntningar, men bland de som inte började tidigt med idrott blir det svårare ju äldre de blir. Det saknas fungerande utlopp för fysisk aktivitet efter barnaårens lekande. Varken skolans idrott, det egna promenerandet med kompisar eller olika mer tillfälliga aktiviteter med familjen räcker för att nå de högt satta målen för fysisk aktivitet.

Abstract [en]

The aim of this study is to provide an insight into how girls who do not participate in organized sports reason about physical activity. The study was designed with focus groups among 18 girls aged 9-12 years, 8 of them were followed up three years later. In the interviews, the girls’ own photographs were important to stimulate exchange of experiences. The results provide insight into how structural differences was experienced and handled by the girls and affect their physical activity. There is a lack of functioning outlets for physical activity following the more childish playing. The girls are aware of society’s expectations, but among those who did not start early with sports, it becomes more difficult the older they get. Neither the school’s sports, their own walking with friends, nor various more temporary activities with the family are enough to achieve the high goals for physical activity.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2023
National Category
Sport and Fitness Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10618 (URN)
Available from: 2024-01-16 Created: 2024-01-16 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Kneck, Å. & Kassman, A. (2023). Tankar från flickor kring fysisk aktivitet, hälsa och fritid: Samskapandeforskning med flickor som inte deltar i idrottsrörelsen. In: : . Paper presented at CKVO Konferens: Jämlik hälsa i en osäker värld, Stockholms universitet, 11-12 maj 2023..
Open this publication in new window or tab >>Tankar från flickor kring fysisk aktivitet, hälsa och fritid: Samskapandeforskning med flickor som inte deltar i idrottsrörelsen
2023 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Även om fysisk aktivitet är viktigt för alla barns hälsa så är flickor mindre fysiskt aktiva än pojkar och minst fysiskt aktiva är flickor med utländsk bakgrund. Fysisk aktivitet har kommit att bli något exklusivt med krav på medlemskap, transportmöjligheter, sker i organiserad form, på givna platser och tider.

Vi har valt att lyssna och ge en röst till flickor som sällan hörs i diskussioner kring barn och fysisk aktivitet – flickor som inte deltar i idrottsrörelsen.

I en photo-voice studie har åtta flickor i åldern 12-15 år träffats åtta gånger över en period om sju månader. Flickorna har tagit foton, analyserat dessa gemensamt och kollektivt bestämt nya teman att fördjupa vid kommande träffar. Fokusområden har varit fysisk aktivitet, fritid och hälsa. Som en del av metoden ingår att kommunicera med omgivande samhälle, vilket gjordes genom en publik fotoutställning där flickorna, förutom att visa sina foton med citat även hade möjlighet att ställa frågor till beslutsfattare inom politiken, skolan och civilsamhället. Utställningen gavs uppmärksamhet i både radio och tidningar.

Resultat från studien var flickornas tvekan till rimligheten att nå Världshälsoorganisationens (WHO) mål om en timmes fysisk aktivitet per dag. Generellt uppfattades pojkar som mer fysiskt aktiva än flickor, på fritiden, på raster och i skolidrotten. Flickorna ansåg därför att utökad tid för skolämnet idrott och hälsa främst skulle gagna de som redan var idrottsaktiva. De själva kände sig mest i vägen för de mer tävlingsinrikade eleverna, ofta pojkar. Ett annat hinder för att ökad skolidrott skulle möjliggöra för mer fysisk aktivitet var flickornas motstånd till att riskera att bli svettig under skoltid vilket ansågs jobbigt främst på grund av motståndet mot att duscha i skolan.

Helst önskade flickorna att vara fysiskt aktiva med sina familjer och att då få spendera tid tillsammans med dem. Samtidigt konstaterades att detta främst kunde ske vid vissa enstaka tillfällen och inte med den regelbundenhet som skulle krävas för att nå WHO:s mål om fysisk aktivitet. En slutsats från studien är att när fysisk aktivitet likställs med idrottsdeltagande så försvårar det för grupper som av olika skäl inte vill, kan eller får delta i den organiserad idrott att nå den mängd fysiska aktivitet som är viktig som en del av hälsofrämjande vanor. Detta får konsekvenser för möjligheten till jämlik hälsa då vi generellt har kommit att bli allt mer stillasittande vilket möjliggöras av en digital livsstil. Fysisk aktivitet blir således ett aktivt val, något som måste prioriteras i konkurrens med andra intressen. 

National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10722 (URN)
Conference
CKVO Konferens: Jämlik hälsa i en osäker värld, Stockholms universitet, 11-12 maj 2023.
Available from: 2024-02-15 Created: 2024-02-15 Last updated: 2024-02-15Bibliographically approved
Kassman, A., Wollter, F. & Eriksson, M. (2023). The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden. International Journal of Child Abuse & Neglect, 144, Article ID 106356.
Open this publication in new window or tab >>The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden
2023 (English)In: International Journal of Child Abuse & Neglect, ISSN 0145-2134, E-ISSN 1873-7757, Vol. 144, article id 106356Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background Research indicates that child welfare services reach out to children exposed to violence unequally depending on the child's social background, living conditions and violence type.

Objective Based on the notion of selective recognition of vulnerability and risk, this study explores which children CWS pursue to a complete child welfare investigation.

Participants and setting A register was set up including all children (n = 1764) between 7 and 12 years that were investigated for suspected exposure to violence by CWS in the municipality of the City of Stockholm, Sweden, in 2019.

Methods This cohort was systematically compared to demographic data and national self-report prevalence studies to explore possible biases regarding which children CWS investigates. Descriptive analysis, cluster analysis and logistic regressions were used.

Results The results confirm previous research that children exposed to violence have reduced access to material resources and inferior living conditions compared to non-exposed children. Physical abuse is more prevalent among boys of foreign backgrounds in stable, two-parent families residing in higher-status suburbs. Conversely, neglect is more common among children of Swedish backgrounds in low-income, single-parent households living in low-status suburbs. In comparison with self-reported prevalence studies, sexual and psychological abuse seem underrepresented in the study group, while neglect and violence in the family are relatively more frequently investigated compared to self-reported prevalence studies.

Conclusions The results indicate that CWS should develop its methods to reach certain vulnerable groups that are underrepresented for safeguarding and support, for example, girls exposed to sexual abuse.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10454 (URN)10.1016/j.chiabu.2023.106356 (DOI)001047470700001 ()37478732 (PubMedID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2019-01492
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Kassman, A. & Kneck, Å. (2022). Doing childhood, doing gender, but not doing sports: Unorganized girls’ reflections on leisure time from a relational perspective. Childhood, 29(2), 172-186
Open this publication in new window or tab >>Doing childhood, doing gender, but not doing sports: Unorganized girls’ reflections on leisure time from a relational perspective
2022 (English)In: Childhood, ISSN 0907-5682, E-ISSN 1461-7013, Vol. 29, no 2, p. 172-186Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim is to analyze how girls from a multi-ethnic area, not doing sports, reason about their well-being during leisure time, and how they think about physical activities, social relations, and their near future. The results say that they mainly regard leisure time as a moment for rest. They have close relations in primary groups but weaker secondary relations. They reveal stereotypical opinions about gender divisions in sports. Physical activity is unwanted and tiresome, if not part of playing.

Keywords
Associations, Autonomy, Gender, Generational order, Leisure time, Physical activity, Social relations, Social sustainability, Sports, Well-being
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9468 (URN)10.1177/09075682221088183 (DOI)
Available from: 2022-04-13 Created: 2022-04-13 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Kassman, A. & Kneck, Å. (2022). Doing it together. The dynamics of volunteer work in football clubs for children, the Swedish case. Soccer & Society (6), 1-14
Open this publication in new window or tab >>Doing it together. The dynamics of volunteer work in football clubs for children, the Swedish case
2022 (English)In: Soccer & Society, ISSN 1466-0970, E-ISSN 1743-9590, no 6, p. 1-14Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Football is one of the most popular organized leisure activities, and sports clubs organize many volunteers. But participation is stratified, volunteering among parents is class based and especially immigrant girls participate less. The aim of this study is to explore volunteering for children's football as a social activity from a relational perspective. We analyse the dynamics in the clubs to understand how structures are shaped in interaction between individuals and organizations. The study has a mixed-methods approach with interviews among club employees and a survey to volunteers. Our analysis reveal that the dynamics of the recruitment process results in a homogenic group of volunteers from a more affluent area and that flexible working hours is a key mechanism in the stratification process. Even so the playing children seems to be a more heterogenic group and especially boys seem to be recruited from a wider community.

Keywords
Sociology and Political Science, Cultural Studies, Social Psychology
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9217 (URN)10.1080/14660970.2021.1953478 (DOI)000672188600001 ()
Available from: 2021-10-18 Created: 2021-10-18 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Kneck, Å. & Kassman, A. (2022). Fysisk aktivitet, idrott och hälsa bland flickor: Forskning med föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige. Skolhälsan (4), 30-31
Open this publication in new window or tab >>Fysisk aktivitet, idrott och hälsa bland flickor: Forskning med föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige
2022 (Swedish)In: Skolhälsan, ISSN 0284-284X, no 4, p. 30-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Svenska flickor med utländsk bakgrund är mindre fysiskt aktiva än andra barn. Svensk idrottsrörelse har en särskild nordisk prägel som kräver mycket av föräldrarna.

Place, publisher, year, edition, pages
Riksföreningen för skolsköterskor, 2022
National Category
Health Sciences Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9960 (URN)
Available from: 2022-12-21 Created: 2022-12-21 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Kassman, A. & Vamstad, J. (2022). Historiska förändringar av ungdomars engagemang i civil­samhället : en demokratifråga?: [Historical changes in youth participation in civil society organisations : a matter of democracy?]. Statsvetenskaplig Tidskrift, 124(2), 379-397
Open this publication in new window or tab >>Historiska förändringar av ungdomars engagemang i civil­samhället : en demokratifråga?: [Historical changes in youth participation in civil society organisations : a matter of democracy?]
2022 (Swedish)In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 124, no 2, p. 379-397Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article contributes with a nuanced picture of the importance of civil society for young people’s democratic socialisation and opportunities for influence, by studying public statistics on changes in membership rates in national youth organisations. Young people have long been given a special status in society and they are often perceived as either a threat or a promise. Young people’s special status is based on the fact that they do not really belong to the rest of society. They depend in different ways on others for their immediate livelihood, socialisation and for risk protection. But they also have the potential to contribute with new perspectives and change to outdated institutions. Because of their age, young people have been considered to need both democratic schooling and opportunities to find a context to express their commitment. Engagements in associations among young people has therefore been actively encouraged and supported by the state since at least the beginning of the 20th century. The results of this article show that until sometime in the 1970s and 1980s, participation in most types of national youth organisations increased, but that membership numbers subsequently decreased more or less drastically in organisations based on traditional popular mass movements, while others have increased or maintained their membership numbers.

We interpret the historical overview as evidence that the state subsidies since long has survived their purpose. The original mass movement organizations are declining in memberships, despite the efforts and those that are growing often follow the democratic procedures more to live up to the rules of the state than because of the desire to be governed by the will of the members and to change society.

National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9651 (URN)
Available from: 2022-06-27 Created: 2022-06-27 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Kassman, A. (2022). Levnadsförhållanden bland barn som utsattsför våld i nära relationer. In: : . Paper presented at Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 3 oktober 2022..
Open this publication in new window or tab >>Levnadsförhållanden bland barn som utsattsför våld i nära relationer
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Både svensk och internationell forskning är samstämmiga om att barns utsatthet för våld minskar medan anmälningarna till både socialtjänst och polis ökar. I Sverige har orosanmälningarna ökat åtminstone sedan början av 2010-talet. I detta projekt har vi samlat in befintliga registeruppgifter från Socialstyrelsen, Skolverket och SCB för att undersöka levnadsförhållanden för alla barn i åldrarna 7-12 år som utretts hos Socialtjänsten i Stockholms stadsdelar på grund av orosanmälan om vanvård och våld i nära relationer. De första resultaten visar att en mycket liten andel av de som anmäls utreds och att en försvinnande liten andel blir placerade i någon form av heldygnsvård (utan medföljande vårdnadshavare). Sammanlagt var det 1 764 barn som utreddes och den vanligaste bakgrunden till anmälan var våld inom familjen följt av fysiska övergrepp, relationskonflikter, vanvård och psykiska övergrepp. Sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och giftermål mot den unges vilja var mindre vanliga bakgrunder. Nära hälften, 44 procent, av barnen levde med en ensamstående mor, 17 procent hade tre syskon eller fler. Medianinkomsten för samtliga hushåll var ca 401 000 kr, det fanns både de, 4 procent, som hade en inkomst under 100 000 och en lika liten grupp som hade en inkomst överstigande 1 miljon kronor. Vi kommer i den fortsatta analysen kunna säga mer om familjesammansättning, skolbetyg, sjukvård och slutligen även lagförd brottslighet. Avsikten är att följa dessa barns noteringar i olika myndighetsregister fram till 2025 då de är 13-18 år.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9826 (URN)
Conference
Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 3 oktober 2022.
Note

Konferensen arrangeras av forskningsprogrammet Sivin-Barn vid Marie Cederschiöld högskola.

Available from: 2022-10-11 Created: 2022-10-11 Last updated: 2022-10-11Bibliographically approved
Projects
Hälsa och idrott åt alla; Marie Cederschiöld University; Publications
Kassman, A., Kneck, Å. & Blomqvist Mickelsson, T. (2024). Hur kan ledare inom idrottsrörelsen navigera delvis motsägelsefulla förväntningar från utövare, föräldrar, styrelsen och staten?. In: : . Paper presented at Civilsamhällets särintressen och statens allmänintresse, Marie Cederschiöld högskola, Stockholm, 1 februari 2024. Kneck, Å. & Kassman, A. (2023). Idrottsrörelsen är inte anpassad för alla: Flickors erfarenheter om fysiska aktiviteter i och utanför den organiserade idrotten. Socialmedicinsk Tidskrift (4), 612-620Kassman, A. & Kneck, Å. (2022). Doing childhood, doing gender, but not doing sports: Unorganized girls’ reflections on leisure time from a relational perspective. Childhood, 29(2), 172-186Kassman, A. & Kneck, Å. (2022). Doing it together. The dynamics of volunteer work in football clubs for children, the Swedish case. Soccer & Society (6), 1-14Kneck, Å. & Kassman, A. (2022). Fysisk aktivitet, idrott och hälsa bland flickor: Forskning med föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige. Skolhälsan (4), 30-31Kneck, Å. & Kassman, A. (2022). Organiserad idrott: viktig källa till fysisk aktivitet för många barn. Diabetesvård : tidning för Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, 20-20Kneck, Å. & Kassman, A. (2022). Uppfattningar om fysisk aktivitet, idrott, fritid och hälsa: Forskning med flickor som inte deltar i idrottsrörelsen. Vårdmagasinet Hälsa : medlemstidning för distriktssköterskor (4)Kassman, A., Hvenmark, J. & Kneck, Å. (2021). Barn- och ungdomsfotboll under Coronapandemin: De svenska erfarenheterna visar att folkhälsa är mer än smittskydd. Socialmedicinsk Tidskrift (1), 100-111Kassman, A. & Kneck, Å. (2021). Health-promotive and exclusionary mechanisms in civil society: A critical review of the empirical support for Putnam’s view of social capital. Cogent Social Sciences, 7(1), Article ID 1953768. Kassman, A. & Kneck, Å. (2021). Idrott och hälsa bland flickor: Uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige. Stockholm: Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
Coordinated intervention systems against violence in close relationships [2019-01492_Forte]; Marie Cederschiöld University; Publications
Jonsson, L., Linell, H. & Eriksson, M. (2024). Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M., Robertsson, K. & Bergman, A.-S. (2024). Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M. & Wollter, F. (2023). Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaEriksson, M. & Lagerlöf, H. (2023). BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet & osäkra boendeförhållanden: En pilotstudie. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaBörjeson, M. & Eriksson, M. (2023). En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaRobertsson, K. (2023). Fyra sätt att organisera socialtjänstens insatser mot våld i nära relation. In: : . Paper presented at Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 2 oktober 2023. Eriksson, M., Jonsson, L., Robertsson, K. & Vainik, A.-L. (2023). Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskolaForthmeiier, F. & Ekström, V. (2023). Quality in Shelters: Experiences from Female Victims of Domestic Violence. In: : . Paper presented at European Conferences of Domestic Violence, Reykjavík, Iceland, 11-13 september 2023.. Kassman, A., Wollter, F. & Eriksson, M. (2023). The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden. International Journal of Child Abuse & Neglect, 144, Article ID 106356. Jonsson, L., Eriksson, M., Meissner, M. & Schillaci, C. (2023). ”Vi jobbar med familjer och barn i alla möjliga situationer”: Familjestödsenheten i Farsta och arbetet med barn som upplevt våld. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6158-3279

Search in DiVA

Show all publications