Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Åberg, Pelle, Docent i statsvetenskapORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0207-6255
Publications (10 of 47) Show all publications
Åberg, P., Essen, J. v., Cras, P., Nordfeldt, M. & Hansen, K. (2024). Folkbildning i landsbygder: Om folkbildningens betydelser för människor och lokalsamhällen i svenska landsbygder. Stockholm: Folkbildningsrådet
Open this publication in new window or tab >>Folkbildning i landsbygder: Om folkbildningens betydelser för människor och lokalsamhällen i svenska landsbygder
Show others...
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I rapporten Folkbildning i landsbygder undersöks folkbildningens betydelse för människor och lokalsamhällen i tre utvalda svenska landsbygder. Vilka betydelser har studieförbund och folkhögskolor som mötesplatser och lokala offentligheter? Som infrastrukturer för lokalt samhällsengagemang? För lokal kompetensutveckling? Eller för det lokala kulturutbudet?

Rapportens avslutande analys handlar om de avvägningar som studieförbundens och folkhögskolornas anställda gör mellan de ideal och riktlinjer som styr folkbildningen, och de behov som präglar det lokalsamhälle som de är verksamma i.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Folkbildningsrådet, 2024. p. 176
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10702 (URN)978-91-88692-87-0 (ISBN)
Available from: 2024-02-12 Created: 2024-02-12 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Larsson, M., Vega, E. & Åberg, P. (2023). Civilsamhället i Uppsala län: En kartläggning av omfattning och utbredning 2022. Uppsala: Region Uppsala
Open this publication in new window or tab >>Civilsamhället i Uppsala län: En kartläggning av omfattning och utbredning 2022
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Region Uppsala, 2023. p. 50
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10486 (URN)
Available from: 2023-11-14 Created: 2023-11-14 Last updated: 2023-11-14Bibliographically approved
Cras, P., Nordfeldt, M., Åberg, P. & Essen, J. v. (2023). Kan civilsamhället lösa landsbygdens samhällsutmaningar?. In: Susanne Stenbacka; Brita Hermelin (Ed.), Hållbar samhällsplanering för landsbygden: Service, infrastruktur och välfärd för goda livsvillkor (pp. 165-182). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Kan civilsamhället lösa landsbygdens samhällsutmaningar?
2023 (Swedish)In: Hållbar samhällsplanering för landsbygden: Service, infrastruktur och välfärd för goda livsvillkor / [ed] Susanne Stenbacka; Brita Hermelin, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, p. 165-182Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10482 (URN)9789151109534 (ISBN)
Available from: 2023-11-14 Created: 2023-11-14 Last updated: 2023-11-14Bibliographically approved
Cras, P., Essen, J. v. & Åberg, P. (2022). Ett möte mellan civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning. In: Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg (Ed.), Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen: (pp. 15-36). Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet
Open this publication in new window or tab >>Ett möte mellan civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning
2022 (Swedish)In: Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen / [ed] Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg, Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022, p. 15-36Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022
Series
Urban and rural reports ; 2022:3
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10051 (URN)978-91-85735-62-4 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-00683
Available from: 2023-01-24 Created: 2023-01-24 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Essen, J. v. & Åberg, P. (2022). Landsbygdens civilsamhällen som bärare av resurser. In: Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg (Ed.), Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen: (pp. 67-80). Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet
Open this publication in new window or tab >>Landsbygdens civilsamhällen som bärare av resurser
2022 (Swedish)In: Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen / [ed] Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg, Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022, p. 67-80Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022
Series
Urban and rural reports ; 2022:3
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10052 (URN)978-91-85735-62-4 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-00683
Available from: 2023-01-24 Created: 2023-01-24 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Cras, P., Essen, J. v., Hansen, K., Nordfeldt, M. & Åberg, P. (Eds.). (2022). Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen. Paper presented at Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen - Konferens om lokala civilsamhällen och lokalt samhällsentreprenörskap på landsbygden och i mindre orter. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet
Open this publication in new window or tab >>Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen
Show others...
2022 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport introducerar det forskningsfält som uppstår när landsbygdsforskning och civilsamhällesforskning möts. Texterna i rapporten presenterades vid en konferens som genomfördes 2021 av en grupp forskare som är verksamma inom civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning. Som framgår av konferensens titel, ”Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen”, skulle den ge möjlighet för dessa två forskningsområden att mötas och fördjupa varandra. Rapporten är tänkt som en ingång till aktuell forskning på detta tema och vi tror den kan vara intressant läsning för både aktiva inom civilsamhällets organisationer och verksamma inom myndigheter, regioner och kommuner som relaterar till landsbygdernas civilsamhälle i sitt arbete.

Rapporten inleds med ett kapitel som kortfattat och översiktligt beskriver hur civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning växt fram och diskuterar behovet av forskning som sätter fokus på landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen. De inkluderade kapitlen presenterar forskning där landsbygdernas civilsamhällen studerats med olika metoder och ur flera olika perspektiv.

I den första delen av rapporten presenteras forskning som beskriver skillnader och likheter i civilsamhällesengagemang mellan städer och landsbygd i Sverige, behandlar hur tillgång till service också kan påverka tillit till institutioner och diskuterar betydelsen av känslor i relation till civilsamhällesengagemang och samhällsutveckling. Vidare presenteras en övergripande bild av kunskapsläget om social innovation som svar på landsbygdens samhällsutmaningar, med särskilt fokus på civilsamhällets roll och samverkan med andra samhällsaktörer.

Utifrån en studie av civilsamhällesprojekt finansierade med offentliga medel diskuteras också hur de ekonomiska bidragsresurserna omvandlas till immateriella resurser till nytta för lokaldesamhället. Rapporten innehåller också kapitel som diskuterar civilsamhällets alternativa bildningsvägar som utgår från platsers egna premisser, sociala rörelser för hållbarhet på den svensk-samiska landsbygden samt ett kapitel som diskuterar hur medborgarskapet omformas när boende i landsbygder och mindre orter i större utsträckning behöver förlita sig på civilsamhällets lösningar för att få tillgång till vardaglig service och grundläggande infrastruktur.

Abstract [en]

This report introduces, with an empirical focus on Sweden, the field of research that emerges when rural research and civil society research intersects. The texts in the report was presented at a conference titled Civil societies of rural areas and smaller towns in 2021. The report is intended as an introduction to current research on this theme and we believe it can be interesting reading for both those active within civil society organisations and those active within authorities, regions and municipalities who relate to rural civil society in their work.

The report opens with a chapter that gives an overview of how civil society research and rural research has developed over time and discusses the need of research in the intersection of these two fields, research that focuses on the civil societies of rural areas. The other chapters present current research on rural civil societies, the research included covers a wide spectrum of different methods and different theoreticial perspectives.

Following the introduction, the report presents research that describes differences and similarities in civil society engagement between urban and rural areas in Sweden, deals with how access to service also can affect trust in institutions and discusses the importance of emotions in relation to civil society engagement and community development. Furthermore, an overall picture of the state of knowledge about social innovation as a response to rural societal challenges is presented, with a particular focus on the role of civil society and its cooperation with other actors.

Based on a study of civil society projects financed with public funds one chapter discusses how these financial resources are transformed into intangible resources for the benefit of the local community. The report also contains chapters that discuss civil society’s alternative educational paths that start from places’ own conditions, social movements for sustainability in the Swedish-Sámi countryside, and a final chapter that discusses how citizenship is reshaped when residents in rural areas and smaller towns increasingly need to rely on civil society’s solutions in order to have access to local everyday services and basic infrastructure.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022. p. 110
Series
Urban and rural reports ; 2022:3
Keywords
Rural, Civil society, Societal change, Landsbygd, Civilsamhälle, Samhällsutveckling
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10046 (URN)978-91-85735-62-4 (ISBN)
Conference
Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen - Konferens om lokala civilsamhällen och lokalt samhällsentreprenörskap på landsbygden och i mindre orter
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-00683
Available from: 2023-01-24 Created: 2023-01-24 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Cras, P., Essen, J. v., Nordfeldt, M. & Åberg, P. (2022). Om lantbrukarnas riksförbund som folkrörelseorganisation: Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden. Stockholm: Lantbrukarnas riksförbund
Open this publication in new window or tab >>Om lantbrukarnas riksförbund som folkrörelseorganisation: Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lantbrukarnas riksförbund, 2022. p. 81
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10485 (URN)
Available from: 2023-11-13 Created: 2023-11-13 Last updated: 2023-11-14Bibliographically approved
Rutgersson, T. & Åberg, P. (2020). Cirkelns betydelser: En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019. Stockholm: Folkbildningsrådet
Open this publication in new window or tab >>Cirkelns betydelser: En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Studiecirkel är ett välkänt begrepp för många i Sverige, och många har personliga erfarenheter av att delta. Bara under 2019 sökte sig nästan 600 000 personer till de studiecirklar som landets tio studieförbund erbjöd.

Vad betyder deras deltagande? Vad får deltagarna ut? Hur kommer cirkelstudierna till användning? Rapporten Cirkelns betydelser– En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019 visar på en mångfacetterad verksamhet med många olika betydelser. Det handlar om var och ens personliga intressen och behov av att växa som människa, om att bygga nätverk och tillit och få nya vänner, och om att lära för både arbete och föreningsliv.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Folkbildningsrådet, 2020. p. 96
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9207 (URN)978-91-88692-74-0 (ISBN)
Available from: 2021-10-13 Created: 2021-10-13 Last updated: 2023-07-04Bibliographically approved
Åberg, P., Einarsson, S. & Reuter, M. (2020). Organizational Identity of Think Tank(er)s: A Growing Elite Group in Swedish Civil Society. Politics and Governance, 8(3), 142-151
Open this publication in new window or tab >>Organizational Identity of Think Tank(er)s: A Growing Elite Group in Swedish Civil Society
2020 (English)In: Politics and Governance, E-ISSN 2183-2463, Vol. 8, no 3, p. 142-151Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Think tanks, defined as organizations that produce policy research for political purposes (McGann, 2007; Medvetz, 2008),are an increasingly ubiquitous type of policy actor world-wide. In Sweden, the last 20 years’ sharp increase in think tanknumbers (Åberg, Einarsson, & Reuter, 2019) has coincided with the decline of the traditional Swedish corporatist modelbased on the intimate involvement of the so-called ‘popular movements’ in policy-making (Lundberg, 2014; Micheletti,1995). Contrary to the large, mass-membership based and democratically organized movement organizations, think tanksare small, professionalized, expert-based, and seldom represent any larger membership base. Their increasingly important role as the ideological greenhouses in Swedish civil society might, therefore, be interpreted as an indication of anincreasingly elitist and professionalized character of the latter. But what is a think tank? The article explores how a sharedunderstanding of what constitutes a think tank is constructed by think-tankers themselves. In the study, interviewed thinktank executives and top-level staff reflect upon their own organizations’ missions and place in the Swedish policy system.

Keywords
Public administration, Sociology and political science, Civil society, Elites, Social movements, Sweden, Think tanks
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9206 (URN)10.17645/pag.v8i3.3086 (DOI)000566736400007 ()
Available from: 2021-10-13 Created: 2021-10-13 Last updated: 2023-02-17Bibliographically approved
Åberg, P., Einarsson, S. & Reuter, M. (2019). Think Tanks: New Organizational Actors in a Changing Swedish Civil Society. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations
Open this publication in new window or tab >>Think Tanks: New Organizational Actors in a Changing Swedish Civil Society
2019 (English)In: VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, ISSN 0957-8765, E-ISSN 1573-7888Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Policy institutes, or ‘‘think tanks’’, are becoming increasingly ubiquitous in our societies. In this article, we conceptualize think tanks explicitly as a civil society phenomenon, linking the proliferation of this relatively new type of actor to the transformation of civil society structures and of systems of interest representation. Using the case of Sweden as an illustration, we argue that the recent decades’ rise of think tanks in institutional settings outside of the USA can only be understood if we take into account the particular features and institutional policy access opportunities of the domestic civil society in each national case, and that think tanks should be analytically understood as the allies of, rather than competitors to, the older, established forces in civil society. 

Keywords
Think tanks, Civil society regimes, Corporatism, Sweden
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-7888 (URN)10.1007/s11266-019-00174-9 (DOI)
Projects
Between knowledge and ideology: Institutional logics and organizational practices in Swedish think tanks
Funder
Ragnar Söderbergs stiftelse
Available from: 2019-12-19 Created: 2019-12-19 Last updated: 2020-06-03Bibliographically approved
Projects
Managing rural communities: The role of local civil societies [2019-00683_Formas]; Marie Cederschiöld University; Publications
Åberg, P., Essen, J. v., Cras, P., Nordfeldt, M. & Hansen, K. (2024). Folkbildning i landsbygder: Om folkbildningens betydelser för människor och lokalsamhällen i svenska landsbygder. Stockholm: FolkbildningsrådetCras, P., Nordfeldt, M., Åberg, P. & Essen, J. v. (2023). Kan civilsamhället lösa landsbygdens samhällsutmaningar?. In: Susanne Stenbacka; Brita Hermelin (Ed.), Hållbar samhällsplanering för landsbygden: Service, infrastruktur och välfärd för goda livsvillkor (pp. 165-182). Malmö: Gleerups Utbildning ABCras, P., Essen, J. v. & Åberg, P. (2022). Ett möte mellan civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning. In: Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg (Ed.), Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen: (pp. 15-36). Uppsala: Sveriges LantbruksuniversitetEssen, J. v. & Åberg, P. (2022). Landsbygdens civilsamhällen som bärare av resurser. In: Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg (Ed.), Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen: (pp. 67-80). Uppsala: Sveriges LantbruksuniversitetCras, P., Essen, J. v., Hansen, K., Nordfeldt, M. & Åberg, P. (Eds.). (2022). Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen. Paper presented at Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen - Konferens om lokala civilsamhällen och lokalt samhällsentreprenörskap på landsbygden och i mindre orter. Uppsala: Sveriges LantbruksuniversitetCras, P., Essen, J. v., Nordfeldt, M. & Åberg, P. (2022). Om lantbrukarnas riksförbund som folkrörelseorganisation: Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden. Stockholm: Lantbrukarnas riksförbund
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0207-6255

Search in DiVA

Show all publications