Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 26) Show all publications
Svedin, C. G., Jonsson, L. & Landberg, Å. (2024). Erfarenheter av våld och övergrepp bland barn och unga med funktionsnedsättning. In: Fråga, lyssna och förstå: Om att motverka våld mot barn med funktionsnedsättning (pp. 36-45). Myndigheten för delaktighet
Open this publication in new window or tab >>Erfarenheter av våld och övergrepp bland barn och unga med funktionsnedsättning
2024 (Swedish)In: Fråga, lyssna och förstå: Om att motverka våld mot barn med funktionsnedsättning, Myndigheten för delaktighet , 2024, p. 36-45Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Med utgångspunkt i svensk forskning beskriver Svedin, Johansson och Landberg erfarenheter av utsatthet för olika former av våld och sambandet mellan våld och psykisk ohälsa bland ungdomar med funktionsnedsättningar. Författarna beskriver att barn och unga med någon form av funktionsnedsättning löper en fördubblad risk för att bli utsatta för våld. Det gäller framförallt ungdomar med neuropsykiatriska och andra psykiatriska tillstånd. Risken för utsatthet ökar även med antalet funktionsnedsättningar. Författarna resonerar kring hur utsattheten kan förstås och vad som behöver göras för att motverka sårbarheten för våld och övergrepp bland barn och unga med funktionsnedsättning. De menar bland annat att det behövs ökad medvetenhet och kunskap, engagemang och samtal om våld samt information som anpassas till barn och unga med funktionsnedsättning.

Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för delaktighet, 2024
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10839 (URN)978-91-988779-4-6 (ISBN)
Available from: 2024-05-29 Created: 2024-05-29 Last updated: 2024-05-30Bibliographically approved
Svedin, C. G., Donevan, M., Bladh, M., Priebe, G., Fredlund, C. & Jonsson, L. S. (2023). Associations between adolescents watching pornography and poor mental health in three Swedish surveys. European Child and Adolescent Psychiatry, 32, 1765-1780
Open this publication in new window or tab >>Associations between adolescents watching pornography and poor mental health in three Swedish surveys
Show others...
2023 (English)In: European Child and Adolescent Psychiatry, ISSN 1018-8827, E-ISSN 1435-165X, Vol. 32, p. 1765-1780Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to examine the association between watching pornography and poor mental health in three repeated cross-sectional surveys in Sweden (2004, 2009, 2014) among high school seniors (13,277 students) with an average age of 18 years. The same index questions concerning ever having watched pornography and the frequency of watching pornography during the last year were combined with three different measures of psychological health and background control variables in multiple logistic regression and forward stepwise logistic regression models. The repeated cross-sectional surveys did not find any consistent associations across years between poor mental health and ever having watched pornography or the frequency of watching pornography. Having watched deviant pornography (containing violence, children and/or animals) was associated with poor mental health among boys in two surveys but only in one survey among girls. Other characteristics, such as mother's unemployment (especially boys), parenting style (especially high controlling parents among boys) and experiences of sexual abuse (especially penetrating abuse among girls), were more consistently and strongly associated to poor mental health across the three surveys. This study stresses the importance of controlling for multiple background variables when studying the association between watching pornography and mental health, since the association might primarily be explained by underlying confounding variables.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Keywords
Adolescents, Mental health, Pornography, SCL-25, TSCC, Watching
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Psychiatry
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9545 (URN)10.1007/s00787-022-01992-x (DOI)000791912200001 ()35524827 (PubMedID)
Available from: 2022-05-19 Created: 2022-05-19 Last updated: 2023-12-13Bibliographically approved
Svedin, C. G., Landberg, Å. & Jonsson, L. (2023). Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar: En fördjupning från studien "Unga, sex och internet efter #metoo". Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Open this publication in new window or tab >>Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar: En fördjupning från studien "Unga, sex och internet efter #metoo"
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Våld mot barn är ett allvarligt samhällsproblem och en rättighetskränkning som alltför många barn i Sverige har erfarenhet av. I den här rapporten belyser vi den särskilda utsatthet för våld som drabbar barn och ungdomar med funktionsnedsättning inklusive kronisk sjukdom. Målgruppen för rapporten är yrkesverksamma och beslutsfattare inom alla olika samhällsområden som rör barn och unga.

Vi har låtit ett nationellt representativt urval av 3 268 elever i årskurs tre på gymnasiet svara anonymt på en enkät vilket ger en bild av deras erfarenheter av sexuella övergrepp och andra former av våld under hela uppväxten. Materialet samlades in under tiden december 2019 till mars 2021. Undersökningen har genomförts av forskare från Marie Cederschiöld högskola på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och har finansierats av regeringen.

Studien visar att funktionsnedsättning närmast fördubblade sannolikheten för att ha blivit mobbad, psykiskt misshandlad, fysiskt misshandlad eller att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det mer än fördubblade risken att ha blivit utsatt för sexuell exploatering. Ungdomar med neuropsykiatriska eller psykiatriska tillstånd var särskilt utsatta.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2023
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10130 (URN)978-91-86759-42-1 (ISBN)
Available from: 2023-03-15 Created: 2023-03-15 Last updated: 2023-03-15Bibliographically approved
Donevan, M., Jonsson, L. & Svedin, C. G. (2023). Osynliga brottsoffer: Intervjustudie bland personer som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Osynliga brottsoffer: Intervjustudie bland personer som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I december 2022 gavs forskare vid Marie Cederschiöld högskola i uppdrag av den statliga utredningen “Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi” (A 2022:02) att utföra en kvalitativ forskningsstudie riktad mot vuxna som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion.

Syftet med studien var att få en djupare insikt i situationen för människor som förekommer i pornografi med fokus på utsattheten för våld och dess följder, samt behovet av och tillgängligheten till skydd, stöd och vård. Studien har främst en kvalitativ design, men innehåller även kvantitativa inslag.

Metoden som användes innebar att deltagarna rekryterades via en annons, distribuerad genom sociala medier och på fysiska mottagningar med stöd av offentliga aktörer och ideella organisationer. Totalt intervjuades 26 personer mellan 26 mars och 19 juni 2023. Intervjun bestod av en kvantitativ enkät och en djupintervju som berörde ämnen som uppväxt, våldsutsatthet i samband med pornografi, hälsostatus, erfarenheter av att söka stöd och aktuella behov. Kvantitativ data bearbetades med deskriptiv statistik via SPSS, medan kvalitativ data analyserades genom reflexiv tematisk analys.

Resultaten från enkätundersökningen visade att majoriteten av deltagarna var under 18 år då första inspelningen av pornografi gjordes och majoriteten hade erfarenheter av såväl olika former av traumatiska händelser under uppväxten som ogynnsamma uppväxtvillkor. Alla utom en hade erfarenheter av sexuella övergrepp under uppväxten. Majoriteten av deltagarna beskrev också i enkäten ett tvång och en våldsutsatthet under själva pornografiproduktionen. Deras hälsa präglades av långvarig psykisk ohälsa där ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och dissociation var framträdande. De flesta hade någon gång blivit diagnosticerade med en eller flera psykiatriska diagnoser och varit i kontakt med många olika myndigheter/vårdgivare.

Resultaten från djupintervjuerna strukturerades kring tre specifika faser i samband med pornografiproduktion: “In”, “Under” och “Ut”. Trots varierande erfarenheter kunde gemensamma faktorer identifieras som kollektivt bidrog till inträdet i pornografiproduktion. Bland dessa var systematiska svek, ofta manifesterade som försummelse och våldsutsatthet under uppväxten, där både vuxna och samhället svikit individen. En påtaglig känsla av ensamhet framhölls också som en drivande faktor, vilket ledde till att många kände sig tvungna att navigera sina sårbarheter på egen hand. Inträdet i pornografiproduktion representerade ofta en kamp för såväl ekonomisk som psykisk överlevnad.

Fasen inne i pornografiproduktion präglades av fortsatt våld och en hög grad av utsatthet för olika typerav brott. Medverkan i egenproducerad eller studioproducerad pornografi framstod som en strävan efter kontroll efter att tidigare ha blivit berövade på makt och autonomi genom våldsutsatthet och exploatering. Berättelserna illustrerar nödvändigheten av att anta en roll när sexuella handlingar utförs mot ersättning, där individen agerar utifrån köparens förväntningar och krav. Samtliga deltagare uttryckte en rädsla för att hamna i det offentliga rummet till följd av materialets spridning—något som kändes oundvikligt. Denna rädsla var rotad i oron över att bli stämplade som mindre värd–”en hora”. Berättelserna belyser en process av normalisering och integrering av en negativ självbild, en konsekvens av upprepade svek och systematiskt våld.

För de som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion under en längre tid, var resan “Ut” komplex och fylld med hinder och en hög risk för återfall. Intervjupersonerna lyfte ofta en specifik händelse som vändpunkten för att påbörja sin utgång, men många behöll en fot kvar i pornografiska sammanhang på grund av brist på alternativ och rätt stöd. Berättelserna understryker behovet av adekvat stöd och hjälp i form av professionella med kunskap och förståelse, behandling som adresserar grundorsakerna, insatser som fokuserar på individens komplexa behov, samt ett samhälle som tar våld på allvar. Framför allt handlade resan ut om att få omformulera jaget, från att ses som “en hora” som “får skyllasig själv” till att erkännas som ett brottsoffer.

Deltagarna lyfte även fram viktiga medskick och råd till olika målgrupper. Till allmänheten underströk de behovet av förståelse och empati, grundad på en kunskap om verkligheten inom pornografiproduktionen snarare än föreställningar om “frivillighet”. Deltagarna ville förmedla till unga att trots den tillsynes lockande natur av plattformar som OnlyFans, är de negativa konsekvenserna aldrig värt det – och deras budskap är klart: gör inte det! Till konsumenter och köpare uppmanade deltagarna till att se bakom kameran, att förstå den mörka och skadliga industrin som deras konsumtion understöder. Och slutligen, för professionella, betonade de nödvändigheten av att fånga upp och ta ett helhetsgrepp, där effektiv screening, ett gott bemötande och hänvisning till specialiserad behandling blir nyckeln till resan ut ur pornografiproduktion.

Avslutningsvis innehåller rapporten en diskussion med specifika rekommendationer om hur samhället kan stärka sitt skydd, stöd och vård för dessa osynliga brottsoffer, så att de får möjligheten att lämna våldets skugga bakom sig.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 78
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10528 (URN)
Available from: 2023-12-13 Created: 2023-12-13 Last updated: 2023-12-13Bibliographically approved
Bladh, M., Svedin, C. G. & Agnafors, S. (2023). Predictors of educational failure at 16 and 19 years of age: SESBiC longitudinal study. PLOS ONE, 18(1), Article ID e0279531.
Open this publication in new window or tab >>Predictors of educational failure at 16 and 19 years of age: SESBiC longitudinal study
2023 (English)In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 18, no 1, article id e0279531Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Educational attainment is highly associated with future health and independence. Throughout childhood, children are exposed to factors that may promote educational attainment and factors that may be associated with a reduced likelihood of being able to complete their education. The purpose of the current study was to investigate which factors, measured from birth up to finishing upper secondary school, were associated with a lower mean grade point average from lower and upper secondary school as well as eligibility to upper secondary school and college/university.

METHODS: This is a longitudinal study on 1723 children born in 1995/1996 who have been followed until they were 20 years old. Information with respect to maternal sociodemographics, maternal stress factors during pregnancy and childhood, birth characteristics of the child, child behavior at 3 and 12 years of age, and mean grade point average from lower and upper secondary school, including eligibility to upper secondary school and college/university was collected.

RESULTS: Children exhibiting high problems scores on the child behavior checklist at 12 years of age and children or having other living arrangements (e.g. foster parents or institutional care) were less likely to fulfill the requirements for upper secondary school (OR = 0.35, 95% CI = 0.17-0.71 and OR = 0.33 95% CI = 0.17-0.65, respectively). The likelihood of fulfilling the requirements to college/university was lower if the child had divorced parents at three years of age (OR = 0.30, 95% CI = 0.16-0.58) and exhibited externalizing problems at 12 years of age (OR = 0.45, 95% CI = 0.24-0.86) and if the mother had experienced high level of stress at (OR = 0.32, 95% CI = 0.14-0.77).

CONCLUSION: Identifying mothers with high level of stressors as well as children with externalizing behaviour problems to provide guidance and support is very important as these two factors appear to be associated with future study performance in both lower and upper secondary school.

Place, publisher, year, edition, pages
Public Library of Science (PLoS), 2023
National Category
Nursing Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10010 (URN)10.1371/journal.pone.0279531 (DOI)36630369 (PubMedID)
Available from: 2023-01-16 Created: 2023-01-16 Last updated: 2024-02-09Bibliographically approved
Nilsson, D., Svedin, C. G., Lundqvist, C. & Dahlström, Ö. (2023). Resilience in Swedish adolescents: Does resilience moderate the relationship between trauma experience and trauma symptoms?. Psychological Trauma, 15 (Suppl 1), S125-S134
Open this publication in new window or tab >>Resilience in Swedish adolescents: Does resilience moderate the relationship between trauma experience and trauma symptoms?
2023 (English)In: Psychological Trauma, ISSN 1942-9681, E-ISSN 1942-969X, Vol. 15 (Suppl 1), p. S125-S134Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: Research shows child abuse to be devastating for psychological health, but children and adolescents display varying reactions from maltreatment. Resilience is known as a protective factor, but sparse research is conducted on adolescents or assess resilience with consideration of ecological theories. Adolescent Resilience Questionnaire (ARQ) was developed to assess the five dimensions: Individual, Family, Peers, School, and Community and covers the broader ecological resilience spectrum.

Objective: As resilience is a part of the human being survival system we wanted to investigate if resilience measured with ARQ, could moderate associations between experiences of trauma and trauma symptoms.

Method: Six hundred fifty adolescents between 15 and 17 years old were asked to complete the Linkoping Youth Life Experience Scale (LYLES), the Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC), and the Adolescent Resilience Questionnaire (ARQ).

Result: The results showed that high scores on any dimension of the ARQ were negatively associated with trauma symptoms and that the dimension Peers moderated the effect of trauma symptoms on both interpersonal traumatic events and adverse childhood circumstances for males. The dimension Family moderated the effect of trauma symptoms on noninterpersonal traumatic events for females.

Conclusion: Resilience seems to be an important factor when it comes to evaluating posttraumatic symptoms and that different resilience factors have different meanings for different types of traumas as well for boys and girls.

Place, publisher, year, edition, pages
American Psychological Association (APA), 2023
Keywords
Trauma, Trauma symptoms, Reslience, Adolescents
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9847 (URN)10.1037/tra0001338 (DOI)000860919100001 ()36174162 (PubMedID)
Available from: 2022-10-14 Created: 2022-10-14 Last updated: 2024-02-09Bibliographically approved
Zetterqvist, M., Landberg, Å., Jonsson, L. & Svedin, C. G. (2023). The psychosocial consequences of covid-19 in adolescents with nonsuicidal self-injury. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 17(1), Article ID 33.
Open this publication in new window or tab >>The psychosocial consequences of covid-19 in adolescents with nonsuicidal self-injury
2023 (English)In: Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, E-ISSN 1753-2000, Vol. 17, no 1, article id 33Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Young people have been especially affected by the psychosocial consequences of the covid-19 pandemic. Covid-19 has potentially also been more stressful for vulnerable groups with mental health problems.

METHODS: In this cross-sectional study, the psychosocial effects of covid-19 in a vulnerable group of adolescents with nonsuicidal self-injury (NSSI) from a sample of 1602 Swedish high-school students were examined. Data were collected in 2020 and 2021. First, adolescents with and without NSSI were compared on how they perceived the psychosocial impact of covid-19, and second, a hierarchical multiple regression analysis was used to examine whether lifetime NSSI experience was associated with perceived psychosocial consequences of covid-19, when demographic variables and symptoms of mental health problems were controlled for. Interaction effects were also examined.

RESULTS: Significantly more individuals with NSSI reported being burdened by covid-19 compared to those without NSSI. When demographic variables and mental health symptoms were controlled for, adding NSSI experience did not, however, increase the amount of variance explained in the model. The total model explained 23.2% of the variance in perceived psychosocial impact of covid-19. Perceiving the family's financial situation as poor and neither good nor bad, studying a theoretical high school program, symptoms of depression and difficulties with emotion regulation were significantly associated with perceived negative psychosocial impact of the covid-19 pandemic. There was a significant interaction effect between NSSI experience and depressive symptoms. The effect of NSSI experience was larger when depressive symptoms were lower.

CONCLUSIONS: Lifetime NSSI experience in itself was not associated with psychosocial covid-19 consequences when other variables were controlled for, whereas symptoms of depression and difficulties with emotion regulation were. Results imply that vulnerable adolescents with mental health symptoms need special attention and access to mental health support in order to prevent further stress and worsening of mental health symptoms in the wake of the covid-19 pandemic.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Keywords
Adolescents, Covid-19, Depression, Emotion regulation, Nonsuicidal self-injury
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10120 (URN)10.1186/s13034-023-00566-2 (DOI)36871031 (PubMedID)
Available from: 2023-03-06 Created: 2023-03-06 Last updated: 2024-02-09Bibliographically approved
Rajan, G., Wachtler, C., Lee, S., Wändell, P., Philips, B., Wahlström, L., . . . Carlsson, A. C. (2022). A One-Session Treatment of PTSD After Single Sexual Assault Trauma. A Pilot Study of the WONSA MLI Project: A Randomized Controlled Trial. Journal of Interpersonal Violence, 37(9-10), NP6582-NP6603
Open this publication in new window or tab >>A One-Session Treatment of PTSD After Single Sexual Assault Trauma. A Pilot Study of the WONSA MLI Project: A Randomized Controlled Trial
Show others...
2022 (English)In: Journal of Interpersonal Violence, ISSN 0886-2605, E-ISSN 1552-6518, Vol. 37, no 9-10, p. NP6582-NP6603Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Sexual abuse is a crime with devastating health consequences. Accessible, acceptable and affordable treatment of PTSD after sexual abuse is important. In this pilot study, a one-session PTSD treatment and a modified perspective to PTSD treatment is introduced. The aim of the study was to test the efficacy of one session of Modified Lifespan Integration (MLI) on reduction of symptoms of PTSD in individuals with PTSD after one sexual assault. This was a single-center, individually randomized waitlist-controlled treatment study with 1:1 allocation, with the intervention of one 90 - 140 minutes session of MLI and with post-treatment follow-up at 3 weeks (time point two). All participants were females, mean age 24, with PTSD symptoms after one sexual assault during the past 5 years. Exclusion criteria were poor understanding of Swedish, multiple traumas, active substance abuse, active psychosis, ADHD, or autism spectrum disorder. Of 135 interested participants, 38 were finally included, 36 completed baseline measures and were included in the intent to treat analyses and 33 were analyzed per protocol. The primary outcome was the difference between the two trial arms in mean PTSD symptoms as measured by the Impact of Event Scale Revised (IES-R) at time point two. In the intervention arm, 72% no longer scored PTSD in per-protocol analysis, compared to 6% in the waiting list arm. IES-R scores were on average halved in the intervention arm (F=21.37, P<0.001), but were essentially unchanged in the waiting list arm. No adverse effects or drop-outs were seen. One session of Modified Lifespan Integration was an effective treatment with a low drop-out rate for females aged 15-65 with PTSD after one sexual assault. Provided that this result can be replicated, MLI should be offered to these patients in clinical settings. Registration number NCT03141047 was given 03/25/2016 at ClinicalTrials.gov (https://register.clinicaltrials.gov/).

Keywords
Sexual abuse, Rape, Sexual assault, PTSD, Treatment: IES-R, Impact of Event Scale
National Category
Psychiatry Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-8412 (URN)10.1177/0886260520965973 (DOI)000657888000001 ()33084475 (PubMedID)
Funder
Region StockholmMagnus Bergvall Foundation
Available from: 2020-10-29 Created: 2020-10-29 Last updated: 2022-05-24Bibliographically approved
Donevan, M., Jonsson, L., Bladh, M., Priebe, G., Fredlund, C. & Svedin, C. G. (2022). Adolescents' Use of Pornography: Trends over a Ten-year Period in Sweden. Archives of Sexual Behavior, 51(2), 1125-1140
Open this publication in new window or tab >>Adolescents' Use of Pornography: Trends over a Ten-year Period in Sweden
Show others...
2022 (English)In: Archives of Sexual Behavior, ISSN 0004-0002, E-ISSN 1573-2800, Vol. 51, no 2, p. 1125-1140Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Using survey data from three nationally representative surveys in 2004, 2009, and 2014 among senior high school students in Sweden, this study investigates trends in adolescents' lifetime prevalence of pornography use, frequency of pornography use, and type of pornography used over time. While almost all boys and a considerable proportion of girls used pornography across the three waves, the lifetime prevalence of pornography use decreased overall for both girls and boys. The share of boys who use pornography frequently increased over the three survey cycles; those who reported using pornography daily increased from 11% in 2004 to 24% in 2014. In contrast, there was no change in girls who reported using pornography daily, while the proportion who never used pornography increased from 40% in 2004 to 51% in 2014. Adolescents appear to use a narrower range of different pornography types over the survey cycles. Multiple logistic regression models were generated to investigate factors associated with pornography use over the 10-year period. The results suggest that rule-breaking behavior, having higher economic status and higher academic achievement were related to boy's pornography use, while rule-breaking behavior, early sexual debut and victimization were associated with girls' pornography use.

Keywords
Adolescents, Pornography use, Trends, Youth
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9275 (URN)10.1007/s10508-021-02084-8 (DOI)000715674900003 ()34750776 (PubMedID)
Funder
The Swedish Crime Victim Compensation and Support AuthoritySwedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF)
Note

Övriga forskningsfinansiärer:

Socialdepartementet;

Stiftelsen Allmänna Barnhuset;

Swedbank Scientific Research Foundation

Available from: 2021-12-06 Created: 2021-12-06 Last updated: 2023-02-16Bibliographically approved
Landberg, Å., Svedin, C. G. & Jonsson, L. (2022). Det gäller en av fyra: Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020–2021. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Open this publication in new window or tab >>Det gäller en av fyra: Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020–2021
2022 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Den här skriften ger en kort sammanfattning av resultaten från den fjärde nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Ett representativt urval av drygt 3 000 gymnasieelever har fått svara på frågor om sina erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Resultaten i den här skriften bygger på vad eleverna själva har valt att berätta. Undersökningen har genomförts av forskare från Marie Cederschiöld högskola på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och har finansierats av regeringen. I studien uppgav var fjärde elev att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Sist undersökningen genomfördes 2014 var det var femte elev. Flickor var betydligt mer utsatta än pojkar, drygt var tredje flicka uppger att hon varit utsatt för övergrepp under sin uppväxt.

Sexuella övergrepp kan och ska förebyggas, och det förebyggande arbetet behöver bygga på kunskaper och fakta.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2022. p. 31
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9606 (URN)978-91-86759-52-0 (ISBN)
Available from: 2022-06-15 Created: 2022-06-15 Last updated: 2022-06-15Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1790-2732

Search in DiVA

Show all publications