Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Jonsson, Linda
Alternative names
Publications (10 of 31) Show all publications
Jonsson, L., Linell, H. & Eriksson, M. (2024). Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten fokuserar på implementeringen av modellen ”Efter barnförhöret” via det mobila teamet på Barnahus i Stockholms stad. Syftet med implementeringsstudien var att undersöka möjligheterna till att implementera en familjeorienterad krisinventionsmodell som Efter barnförhöret för att stödja barn och deras familjer efter ett polisförhör som rör våld i familjen. I projektet skulle fokus vara på genomförbarhet och användning av arbetsmodellen samt vilka organisatoriska och personella förutsättningar som främjar respektive hindrar implementeringen av arbetsmodellen. Befintligt dokumenterat material inhämtades i kombination med att intervjuer genomfördes under 2021-2022 med ledning och krisstödsteamets personal. I projektet framkom flera utmaningar som att få till ett jämt remissflöde, att kunna hantera situationer när det blir få respektive många barn och familjer som behöver stöd utifrån personalens arbetssituation. Vidare beskrev personalen behov av att få tid och resurser till utbildning och metodutveckling och ett behov av ett ökat stöd från ledningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2024. p. 38
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 109
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10683 (URN)
Available from: 2024-02-15 Created: 2024-02-15 Last updated: 2024-02-15
Jonsson, L. & Eriksson, M. (2023). A safe journey through Barnahus: Child participation and steps for improvement at European Barnahus. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>A safe journey through Barnahus: Child participation and steps for improvement at European Barnahus
2023 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 10
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10459 (URN)
Projects
Safe and informed Journeys through Barnahus
Funder
European Commission, 101056647-JOURNEYS-JUST-2021-JACC
Available from: 2023-10-19 Created: 2023-10-19 Last updated: 2023-10-23Bibliographically approved
Svedin, C. G., Donevan, M., Bladh, M., Priebe, G., Fredlund, C. & Jonsson, L. S. (2023). Associations between adolescents watching pornography and poor mental health in three Swedish surveys. European Child and Adolescent Psychiatry, 32, 1765-1780
Open this publication in new window or tab >>Associations between adolescents watching pornography and poor mental health in three Swedish surveys
Show others...
2023 (English)In: European Child and Adolescent Psychiatry, ISSN 1018-8827, E-ISSN 1435-165X, Vol. 32, p. 1765-1780Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to examine the association between watching pornography and poor mental health in three repeated cross-sectional surveys in Sweden (2004, 2009, 2014) among high school seniors (13,277 students) with an average age of 18 years. The same index questions concerning ever having watched pornography and the frequency of watching pornography during the last year were combined with three different measures of psychological health and background control variables in multiple logistic regression and forward stepwise logistic regression models. The repeated cross-sectional surveys did not find any consistent associations across years between poor mental health and ever having watched pornography or the frequency of watching pornography. Having watched deviant pornography (containing violence, children and/or animals) was associated with poor mental health among boys in two surveys but only in one survey among girls. Other characteristics, such as mother's unemployment (especially boys), parenting style (especially high controlling parents among boys) and experiences of sexual abuse (especially penetrating abuse among girls), were more consistently and strongly associated to poor mental health across the three surveys. This study stresses the importance of controlling for multiple background variables when studying the association between watching pornography and mental health, since the association might primarily be explained by underlying confounding variables.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Keywords
Adolescents, Mental health, Pornography, SCL-25, TSCC, Watching
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Psychiatry
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9545 (URN)10.1007/s00787-022-01992-x (DOI)000791912200001 ()35524827 (PubMedID)
Available from: 2022-05-19 Created: 2022-05-19 Last updated: 2023-12-13Bibliographically approved
Eriksson, M., Jonsson, L., Robertsson, K. & Vainik, A.-L. (2023). Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 31
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10452 (URN)
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Svedin, C. G., Landberg, Å. & Jonsson, L. (2023). Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar: En fördjupning från studien "Unga, sex och internet efter #metoo". Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Open this publication in new window or tab >>Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar: En fördjupning från studien "Unga, sex och internet efter #metoo"
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Våld mot barn är ett allvarligt samhällsproblem och en rättighetskränkning som alltför många barn i Sverige har erfarenhet av. I den här rapporten belyser vi den särskilda utsatthet för våld som drabbar barn och ungdomar med funktionsnedsättning inklusive kronisk sjukdom. Målgruppen för rapporten är yrkesverksamma och beslutsfattare inom alla olika samhällsområden som rör barn och unga.

Vi har låtit ett nationellt representativt urval av 3 268 elever i årskurs tre på gymnasiet svara anonymt på en enkät vilket ger en bild av deras erfarenheter av sexuella övergrepp och andra former av våld under hela uppväxten. Materialet samlades in under tiden december 2019 till mars 2021. Undersökningen har genomförts av forskare från Marie Cederschiöld högskola på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och har finansierats av regeringen.

Studien visar att funktionsnedsättning närmast fördubblade sannolikheten för att ha blivit mobbad, psykiskt misshandlad, fysiskt misshandlad eller att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det mer än fördubblade risken att ha blivit utsatt för sexuell exploatering. Ungdomar med neuropsykiatriska eller psykiatriska tillstånd var särskilt utsatta.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2023
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10130 (URN)978-91-86759-42-1 (ISBN)
Available from: 2023-03-15 Created: 2023-03-15 Last updated: 2023-03-15Bibliographically approved
Donevan, M., Jonsson, L. & Svedin, C. G. (2023). Osynliga brottsoffer: Intervjustudie bland personer som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Osynliga brottsoffer: Intervjustudie bland personer som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I december 2022 gavs forskare vid Marie Cederschiöld högskola i uppdrag av den statliga utredningen “Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi” (A 2022:02) att utföra en kvalitativ forskningsstudie riktad mot vuxna som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion.

Syftet med studien var att få en djupare insikt i situationen för människor som förekommer i pornografi med fokus på utsattheten för våld och dess följder, samt behovet av och tillgängligheten till skydd, stöd och vård. Studien har främst en kvalitativ design, men innehåller även kvantitativa inslag.

Metoden som användes innebar att deltagarna rekryterades via en annons, distribuerad genom sociala medier och på fysiska mottagningar med stöd av offentliga aktörer och ideella organisationer. Totalt intervjuades 26 personer mellan 26 mars och 19 juni 2023. Intervjun bestod av en kvantitativ enkät och en djupintervju som berörde ämnen som uppväxt, våldsutsatthet i samband med pornografi, hälsostatus, erfarenheter av att söka stöd och aktuella behov. Kvantitativ data bearbetades med deskriptiv statistik via SPSS, medan kvalitativ data analyserades genom reflexiv tematisk analys.

Resultaten från enkätundersökningen visade att majoriteten av deltagarna var under 18 år då första inspelningen av pornografi gjordes och majoriteten hade erfarenheter av såväl olika former av traumatiska händelser under uppväxten som ogynnsamma uppväxtvillkor. Alla utom en hade erfarenheter av sexuella övergrepp under uppväxten. Majoriteten av deltagarna beskrev också i enkäten ett tvång och en våldsutsatthet under själva pornografiproduktionen. Deras hälsa präglades av långvarig psykisk ohälsa där ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och dissociation var framträdande. De flesta hade någon gång blivit diagnosticerade med en eller flera psykiatriska diagnoser och varit i kontakt med många olika myndigheter/vårdgivare.

Resultaten från djupintervjuerna strukturerades kring tre specifika faser i samband med pornografiproduktion: “In”, “Under” och “Ut”. Trots varierande erfarenheter kunde gemensamma faktorer identifieras som kollektivt bidrog till inträdet i pornografiproduktion. Bland dessa var systematiska svek, ofta manifesterade som försummelse och våldsutsatthet under uppväxten, där både vuxna och samhället svikit individen. En påtaglig känsla av ensamhet framhölls också som en drivande faktor, vilket ledde till att många kände sig tvungna att navigera sina sårbarheter på egen hand. Inträdet i pornografiproduktion representerade ofta en kamp för såväl ekonomisk som psykisk överlevnad.

Fasen inne i pornografiproduktion präglades av fortsatt våld och en hög grad av utsatthet för olika typerav brott. Medverkan i egenproducerad eller studioproducerad pornografi framstod som en strävan efter kontroll efter att tidigare ha blivit berövade på makt och autonomi genom våldsutsatthet och exploatering. Berättelserna illustrerar nödvändigheten av att anta en roll när sexuella handlingar utförs mot ersättning, där individen agerar utifrån köparens förväntningar och krav. Samtliga deltagare uttryckte en rädsla för att hamna i det offentliga rummet till följd av materialets spridning—något som kändes oundvikligt. Denna rädsla var rotad i oron över att bli stämplade som mindre värd–”en hora”. Berättelserna belyser en process av normalisering och integrering av en negativ självbild, en konsekvens av upprepade svek och systematiskt våld.

För de som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion under en längre tid, var resan “Ut” komplex och fylld med hinder och en hög risk för återfall. Intervjupersonerna lyfte ofta en specifik händelse som vändpunkten för att påbörja sin utgång, men många behöll en fot kvar i pornografiska sammanhang på grund av brist på alternativ och rätt stöd. Berättelserna understryker behovet av adekvat stöd och hjälp i form av professionella med kunskap och förståelse, behandling som adresserar grundorsakerna, insatser som fokuserar på individens komplexa behov, samt ett samhälle som tar våld på allvar. Framför allt handlade resan ut om att få omformulera jaget, från att ses som “en hora” som “får skyllasig själv” till att erkännas som ett brottsoffer.

Deltagarna lyfte även fram viktiga medskick och råd till olika målgrupper. Till allmänheten underströk de behovet av förståelse och empati, grundad på en kunskap om verkligheten inom pornografiproduktionen snarare än föreställningar om “frivillighet”. Deltagarna ville förmedla till unga att trots den tillsynes lockande natur av plattformar som OnlyFans, är de negativa konsekvenserna aldrig värt det – och deras budskap är klart: gör inte det! Till konsumenter och köpare uppmanade deltagarna till att se bakom kameran, att förstå den mörka och skadliga industrin som deras konsumtion understöder. Och slutligen, för professionella, betonade de nödvändigheten av att fånga upp och ta ett helhetsgrepp, där effektiv screening, ett gott bemötande och hänvisning till specialiserad behandling blir nyckeln till resan ut ur pornografiproduktion.

Avslutningsvis innehåller rapporten en diskussion med specifika rekommendationer om hur samhället kan stärka sitt skydd, stöd och vård för dessa osynliga brottsoffer, så att de får möjligheten att lämna våldets skugga bakom sig.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 78
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10528 (URN)
Available from: 2023-12-13 Created: 2023-12-13 Last updated: 2023-12-13Bibliographically approved
Fredlund, C. & Jonsson, L. S. (2023). Perceived Help and Support for Sex as Self-Injury: A Qualitative Study of a Swedish Sample. Archives of Sexual Behavior, 52(1), 149-160
Open this publication in new window or tab >>Perceived Help and Support for Sex as Self-Injury: A Qualitative Study of a Swedish Sample
2023 (English)In: Archives of Sexual Behavior, ISSN 0004-0002, E-ISSN 1573-2800, Vol. 52, no 1, p. 149-160Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Earlier research has found that sexual acts could be used as a means of self-injury, with comparable functions to nonsuicidal self-injury (NSSI) such as cutting or burning the skin. However, no previous study has investigated the experience of help and support in relation to sex as a means of self-injury (SASI), which this study aims to investigate. The study was based on an anonymous open-ended questionnaire published from December 2016 to April 2017 on the websites of NGOs working with help and support for women and youths in Sweden. In total, 197 participants (mostly women, mean age 27.9 years, range 15-64 years) with self-reported experiences of SASI were included in the study. Three main themes were found concerning experiences of help and support for SASI. The need for: (1) Framing the behavior of SASI, to find a word for SASI-to know it exists, to get questions and information about SASI and its function; (2) Flexible, respectful, and professional help and support from an early age, to be listened to and confirmed in one's experience of SASI; and (3) Help with underlying reasons to exit SASI such as finding one's own value and boundaries through conventional therapy, through life itself, or through therapy for underlying issues such as earlier traumatic events, PTSD, dissociation, or anxiety. In conclusion, similar interventions could be helpful for SASI as for NSSI, irrespective of the topographical differences between the behaviors, but the risk of victimization and traumatization must also be addressed in SASI.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Keywords
Indirect self-injury, Nonsuicidal self-injury, PTSD, Sex as self-injury, Sexual abuse
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9858 (URN)10.1007/s10508-022-02437-x (DOI)000859203902322 ()36261736 (PubMedID)
Available from: 2022-10-25 Created: 2022-10-25 Last updated: 2024-02-09Bibliographically approved
Zetterqvist, M., Landberg, Å., Jonsson, L. & Svedin, C. G. (2023). The psychosocial consequences of covid-19 in adolescents with nonsuicidal self-injury. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 17(1), Article ID 33.
Open this publication in new window or tab >>The psychosocial consequences of covid-19 in adolescents with nonsuicidal self-injury
2023 (English)In: Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, E-ISSN 1753-2000, Vol. 17, no 1, article id 33Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Young people have been especially affected by the psychosocial consequences of the covid-19 pandemic. Covid-19 has potentially also been more stressful for vulnerable groups with mental health problems.

METHODS: In this cross-sectional study, the psychosocial effects of covid-19 in a vulnerable group of adolescents with nonsuicidal self-injury (NSSI) from a sample of 1602 Swedish high-school students were examined. Data were collected in 2020 and 2021. First, adolescents with and without NSSI were compared on how they perceived the psychosocial impact of covid-19, and second, a hierarchical multiple regression analysis was used to examine whether lifetime NSSI experience was associated with perceived psychosocial consequences of covid-19, when demographic variables and symptoms of mental health problems were controlled for. Interaction effects were also examined.

RESULTS: Significantly more individuals with NSSI reported being burdened by covid-19 compared to those without NSSI. When demographic variables and mental health symptoms were controlled for, adding NSSI experience did not, however, increase the amount of variance explained in the model. The total model explained 23.2% of the variance in perceived psychosocial impact of covid-19. Perceiving the family's financial situation as poor and neither good nor bad, studying a theoretical high school program, symptoms of depression and difficulties with emotion regulation were significantly associated with perceived negative psychosocial impact of the covid-19 pandemic. There was a significant interaction effect between NSSI experience and depressive symptoms. The effect of NSSI experience was larger when depressive symptoms were lower.

CONCLUSIONS: Lifetime NSSI experience in itself was not associated with psychosocial covid-19 consequences when other variables were controlled for, whereas symptoms of depression and difficulties with emotion regulation were. Results imply that vulnerable adolescents with mental health symptoms need special attention and access to mental health support in order to prevent further stress and worsening of mental health symptoms in the wake of the covid-19 pandemic.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Keywords
Adolescents, Covid-19, Depression, Emotion regulation, Nonsuicidal self-injury
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10120 (URN)10.1186/s13034-023-00566-2 (DOI)36871031 (PubMedID)
Available from: 2023-03-06 Created: 2023-03-06 Last updated: 2024-02-09Bibliographically approved
Jonsson, L., Eriksson, M., Meissner, M. & Schillaci, C. (2023). ”Vi jobbar med familjer och barn i alla möjliga situationer”: Familjestödsenheten i Farsta och arbetet med barn som upplevt våld. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>”Vi jobbar med familjer och barn i alla möjliga situationer”: Familjestödsenheten i Farsta och arbetet med barn som upplevt våld
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 25
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10453 (URN)
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Donevan, M., Jonsson, L., Bladh, M., Priebe, G., Fredlund, C. & Svedin, C. G. (2022). Adolescents' Use of Pornography: Trends over a Ten-year Period in Sweden. Archives of Sexual Behavior, 51(2), 1125-1140
Open this publication in new window or tab >>Adolescents' Use of Pornography: Trends over a Ten-year Period in Sweden
Show others...
2022 (English)In: Archives of Sexual Behavior, ISSN 0004-0002, E-ISSN 1573-2800, Vol. 51, no 2, p. 1125-1140Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Using survey data from three nationally representative surveys in 2004, 2009, and 2014 among senior high school students in Sweden, this study investigates trends in adolescents' lifetime prevalence of pornography use, frequency of pornography use, and type of pornography used over time. While almost all boys and a considerable proportion of girls used pornography across the three waves, the lifetime prevalence of pornography use decreased overall for both girls and boys. The share of boys who use pornography frequently increased over the three survey cycles; those who reported using pornography daily increased from 11% in 2004 to 24% in 2014. In contrast, there was no change in girls who reported using pornography daily, while the proportion who never used pornography increased from 40% in 2004 to 51% in 2014. Adolescents appear to use a narrower range of different pornography types over the survey cycles. Multiple logistic regression models were generated to investigate factors associated with pornography use over the 10-year period. The results suggest that rule-breaking behavior, having higher economic status and higher academic achievement were related to boy's pornography use, while rule-breaking behavior, early sexual debut and victimization were associated with girls' pornography use.

Keywords
Adolescents, Pornography use, Trends, Youth
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-9275 (URN)10.1007/s10508-021-02084-8 (DOI)000715674900003 ()34750776 (PubMedID)
Funder
The Swedish Crime Victim Compensation and Support AuthoritySwedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF)
Note

Övriga forskningsfinansiärer:

Socialdepartementet;

Stiftelsen Allmänna Barnhuset;

Swedbank Scientific Research Foundation

Available from: 2021-12-06 Created: 2021-12-06 Last updated: 2023-02-16Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications