Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Lokala civilsamhällens roll för rurala samhällen
Title [en]
Managing rural communities: The role of local civil societies
Abstract [sv]
Civilsamhällets möjlighet att erbjuda samhällsservice och bidra till hållbara lokala samhällen är en central fråga när det gäller den svenska landsbygdens framtid. Det saknas dock systematiska och teoretiskt grundade empiriska studier av de roller och möjligheter som lokala civilsamhällen har i att stärka rurala lokalsamhällen. Därför syftar detta projekt till att bidra med kunskap om lokala civilsamhällens roll för att upprätthålla och utveckla nödvändig service i glesbefolkade områden och hur de bidrar till hållbara samhällen. Våra forskningsfrågor är a) Hur arbetar det civila samhällets organisationer (CSOs) för att tillhandahålla tjänster och infrastruktur på landsbygden? b) Vilka lokala förhållanden möjliggör eller begränsar CSOs möjligheter att producera tjänster? c) Hur påverkas det lokala samhället om det civila samhället tar över ansvar för samhällsservice? Genom studien bidrar vi till diskussionen om civilsamhällets roll och struktur från ett icke-urbant perspektiv och hur civilsamhället kan begreppsliggöras för att rymma hybridiserade organisationsformer. Studien kombinerar civilsamhällesforskning med rurala och regionala studier. Studien har en etnografisk metodansats och kommer att genomföras på fyra platser i två regioner via deltagande observationer, intervjuer och analys av skriftligt material. Resultaten sprids via artiklar, en rapport och konferenser samt genom seminarier där politiker, tjänstemän och praktiker inkluderas.
Abstract [en]
The capacity of local civil societies to provide missing services and contribute to sustainable community building lies at the core of discussions on the future of rural areas in Sweden. Systematic and theoretically informed empirical studies of the roles and possibilities of local civil societies to partake in community building in rural contexts are however lacking. The aim is therefore to generate knowledge concerning the role of local civil societies for maintaining and developing services in sparsely populated areas in the Swedish countryside and its effects on community building. Research questions: a) how do civil society organisations (CSOs) act to provide services and infrastructure in rural contexts? b) what local conditions enable or constrain CSOs as service providers? c) what are the effects on local society of civil society taking over responsibility for local services? We contribute to discussions on the role of civil society from a non-urban point of departure and on how to conceptualize civil society in order to encompass hybrid organizational forms by combining civil society research with rural- and regional studies. The fieldwork will take place in four sites in two regions. We will apply an ethnographic approach, combining participant observations, interviews and written sources. Results will be disseminated in articles, a report and at conferences as well as in seminars to the benefit of policy-makers, civil servants and local practitioners.
Publications (6 of 6) Show all publications
Åberg, P., Essen, J. v., Cras, P., Nordfeldt, M. & Hansen, K. (2024). Folkbildning i landsbygder: Om folkbildningens betydelser för människor och lokalsamhällen i svenska landsbygder. Stockholm: Folkbildningsrådet
Open this publication in new window or tab >>Folkbildning i landsbygder: Om folkbildningens betydelser för människor och lokalsamhällen i svenska landsbygder
Show others...
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I rapporten Folkbildning i landsbygder undersöks folkbildningens betydelse för människor och lokalsamhällen i tre utvalda svenska landsbygder. Vilka betydelser har studieförbund och folkhögskolor som mötesplatser och lokala offentligheter? Som infrastrukturer för lokalt samhällsengagemang? För lokal kompetensutveckling? Eller för det lokala kulturutbudet?

Rapportens avslutande analys handlar om de avvägningar som studieförbundens och folkhögskolornas anställda gör mellan de ideal och riktlinjer som styr folkbildningen, och de behov som präglar det lokalsamhälle som de är verksamma i.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Folkbildningsrådet, 2024. p. 176
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10702 (URN)978-91-88692-87-0 (ISBN)
Available from: 2024-02-12 Created: 2024-02-12 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Cras, P., Nordfeldt, M., Åberg, P. & Essen, J. v. (2023). Kan civilsamhället lösa landsbygdens samhällsutmaningar?. In: Susanne Stenbacka; Brita Hermelin (Ed.), Hållbar samhällsplanering för landsbygden: Service, infrastruktur och välfärd för goda livsvillkor (pp. 165-182). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Kan civilsamhället lösa landsbygdens samhällsutmaningar?
2023 (Swedish)In: Hållbar samhällsplanering för landsbygden: Service, infrastruktur och välfärd för goda livsvillkor / [ed] Susanne Stenbacka; Brita Hermelin, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, p. 165-182Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10482 (URN)9789151109534 (ISBN)
Available from: 2023-11-14 Created: 2023-11-14 Last updated: 2023-11-14Bibliographically approved
Cras, P., Essen, J. v. & Åberg, P. (2022). Ett möte mellan civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning. In: Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg (Ed.), Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen: (pp. 15-36). Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet
Open this publication in new window or tab >>Ett möte mellan civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning
2022 (Swedish)In: Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen / [ed] Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg, Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022, p. 15-36Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022
Series
Urban and rural reports ; 2022:3
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10051 (URN)978-91-85735-62-4 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-00683
Available from: 2023-01-24 Created: 2023-01-24 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Essen, J. v. & Åberg, P. (2022). Landsbygdens civilsamhällen som bärare av resurser. In: Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg (Ed.), Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen: (pp. 67-80). Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet
Open this publication in new window or tab >>Landsbygdens civilsamhällen som bärare av resurser
2022 (Swedish)In: Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen / [ed] Patrik Cras; Johan von Essen; Kjell Hansen; Marie Nordfeldt; Pelle Åberg, Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022, p. 67-80Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022
Series
Urban and rural reports ; 2022:3
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10052 (URN)978-91-85735-62-4 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-00683
Available from: 2023-01-24 Created: 2023-01-24 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Cras, P., Essen, J. v., Hansen, K., Nordfeldt, M. & Åberg, P. (Eds.). (2022). Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen. Paper presented at Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen - Konferens om lokala civilsamhällen och lokalt samhällsentreprenörskap på landsbygden och i mindre orter. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet
Open this publication in new window or tab >>Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen
Show others...
2022 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport introducerar det forskningsfält som uppstår när landsbygdsforskning och civilsamhällesforskning möts. Texterna i rapporten presenterades vid en konferens som genomfördes 2021 av en grupp forskare som är verksamma inom civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning. Som framgår av konferensens titel, ”Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen”, skulle den ge möjlighet för dessa två forskningsområden att mötas och fördjupa varandra. Rapporten är tänkt som en ingång till aktuell forskning på detta tema och vi tror den kan vara intressant läsning för både aktiva inom civilsamhällets organisationer och verksamma inom myndigheter, regioner och kommuner som relaterar till landsbygdernas civilsamhälle i sitt arbete.

Rapporten inleds med ett kapitel som kortfattat och översiktligt beskriver hur civilsamhällesforskning och landsbygdsforskning växt fram och diskuterar behovet av forskning som sätter fokus på landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen. De inkluderade kapitlen presenterar forskning där landsbygdernas civilsamhällen studerats med olika metoder och ur flera olika perspektiv.

I den första delen av rapporten presenteras forskning som beskriver skillnader och likheter i civilsamhällesengagemang mellan städer och landsbygd i Sverige, behandlar hur tillgång till service också kan påverka tillit till institutioner och diskuterar betydelsen av känslor i relation till civilsamhällesengagemang och samhällsutveckling. Vidare presenteras en övergripande bild av kunskapsläget om social innovation som svar på landsbygdens samhällsutmaningar, med särskilt fokus på civilsamhällets roll och samverkan med andra samhällsaktörer.

Utifrån en studie av civilsamhällesprojekt finansierade med offentliga medel diskuteras också hur de ekonomiska bidragsresurserna omvandlas till immateriella resurser till nytta för lokaldesamhället. Rapporten innehåller också kapitel som diskuterar civilsamhällets alternativa bildningsvägar som utgår från platsers egna premisser, sociala rörelser för hållbarhet på den svensk-samiska landsbygden samt ett kapitel som diskuterar hur medborgarskapet omformas när boende i landsbygder och mindre orter i större utsträckning behöver förlita sig på civilsamhällets lösningar för att få tillgång till vardaglig service och grundläggande infrastruktur.

Abstract [en]

This report introduces, with an empirical focus on Sweden, the field of research that emerges when rural research and civil society research intersects. The texts in the report was presented at a conference titled Civil societies of rural areas and smaller towns in 2021. The report is intended as an introduction to current research on this theme and we believe it can be interesting reading for both those active within civil society organisations and those active within authorities, regions and municipalities who relate to rural civil society in their work.

The report opens with a chapter that gives an overview of how civil society research and rural research has developed over time and discusses the need of research in the intersection of these two fields, research that focuses on the civil societies of rural areas. The other chapters present current research on rural civil societies, the research included covers a wide spectrum of different methods and different theoreticial perspectives.

Following the introduction, the report presents research that describes differences and similarities in civil society engagement between urban and rural areas in Sweden, deals with how access to service also can affect trust in institutions and discusses the importance of emotions in relation to civil society engagement and community development. Furthermore, an overall picture of the state of knowledge about social innovation as a response to rural societal challenges is presented, with a particular focus on the role of civil society and its cooperation with other actors.

Based on a study of civil society projects financed with public funds one chapter discusses how these financial resources are transformed into intangible resources for the benefit of the local community. The report also contains chapters that discuss civil society’s alternative educational paths that start from places’ own conditions, social movements for sustainability in the Swedish-Sámi countryside, and a final chapter that discusses how citizenship is reshaped when residents in rural areas and smaller towns increasingly need to rely on civil society’s solutions in order to have access to local everyday services and basic infrastructure.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022. p. 110
Series
Urban and rural reports ; 2022:3
Keywords
Rural, Civil society, Societal change, Landsbygd, Civilsamhälle, Samhällsutveckling
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10046 (URN)978-91-85735-62-4 (ISBN)
Conference
Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen - Konferens om lokala civilsamhällen och lokalt samhällsentreprenörskap på landsbygden och i mindre orter
Funder
Swedish Research Council Formas, 2019-00683
Available from: 2023-01-24 Created: 2023-01-24 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Cras, P., Essen, J. v., Nordfeldt, M. & Åberg, P. (2022). Om lantbrukarnas riksförbund som folkrörelseorganisation: Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden. Stockholm: Lantbrukarnas riksförbund
Open this publication in new window or tab >>Om lantbrukarnas riksförbund som folkrörelseorganisation: Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lantbrukarnas riksförbund, 2022. p. 81
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10485 (URN)
Available from: 2023-11-13 Created: 2023-11-13 Last updated: 2023-11-14Bibliographically approved
Co-InvestigatorNordfeldt, Marie
Co-InvestigatorCras, Patrik
Co-Investigatorvon Essen, Johan
Principal InvestigatorÅberg, Pelle
Coordinating organisation
Marie Cederschiöld University
Funder
Period
2020-01-01 - 2022-12-31
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)Human GeographyOther Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
DiVA, id: project:2931Project, id: 2019-00683_Formas