Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Other
Title [sv]
Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer (SIVIN)
Title [en]
Coordinated intervention systems against violence in close relationships
Abstract [sv]
Med utgångspunkt i såväl barns utsatthet som rätt till delaktighet syftar detta sexåriga forskningsprogram till att utforska förutsättningarna för, samt bidra till utvecklingen av, ett barncentrerat, samordnat interventionssystem mot våld mot barn i nära relationer. I fokus står socialtjänstens insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd för barn och deras omsorgspersoner. Programmets design och det forskningssamarbete med lokala socialtjänster som är inbyggt i den, ska lägga grunden för ett långsiktigt åtagande från både forskare och deltagande organisationer att i samarbete bygga strukturer som kan åstadkomma varaktig förändring i socialtjänstens ordinarie praktik. Programmet är uppdelat i två perioder, där den första ska lägga grunden för det systematiska utvecklingsarbete som under programmets andra period ska skapa modeller för ett samordnat interventionssystem i en lokal kontext, och stärka förutsättningen för att detta också kan implementeras. Det övergripande syftet uppfylls genom 13 sammanlänkade delprojekt vilka fokuserar på barn som brukare, organisering och samverkan, forskningsbaserade metoder samt kunskapsanvändning i den professionella vardagen. Delprojekten genomförs som case-studier, genomförbarhetsstudier, en kvalitativ intervjustudie och en longitudinell studie med både kvalitativ och kvantitativ metod. Programmet samlar forskare från fyra forskningsenheter: Institutionen för Socialvetenskap vid Ersta Sköndal högskola, FoU Södertörn, Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och CESAR Centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet, och bygger på samarbete med Stockholms stad, de 10 kommunerna på Södertörn samt Rädda Barnens centrum för stöd och behandling.
Abstract [en]
Taking both children’s vulnerability and their rights to participation as key points of departure, the aim of this six-year programme is to explore the preconditions for, and to contribute to the development of, a child centred coordinated intervention system against violence against children in close relationships, with a focus on social work interventions to detect, investigate, assess, protect and support children and their carers. The programme design and the research collaboration with local social services built into it, is intended to establish long term commitment among both researchers and particpating organisations to collaborate in buildning structures that can create sustainable change in everyday practice. The programme is divided into two periods, where the first period aims at laying the foundation for systematic development work, and the second aims at developing models for a coordinated intervention system in a local context, and at strengthening the opportunities to implement such systems. The overarching aim will be fulfilled through a series of 13 interlinked work packages, focusing on children as service users, organisation and coordination between different parts of the social services, research based method development, and knowledge use in everyday professional practice. The work packages are carried out as a qualitative multiple case studies, mixed methods feasibility studies, a single method qualitative interview study and a longitudinal mixed methods study. The programme gathers researchers from four different research institutions: Department of Social Sciences at Ersta Sköndal Bräcke University College, FoU Södertörn, Department of Psychology at University of Gothenburg and CESAR Centre for Social Work at Uppsala University, and collaboration with the City of Stockholm, the 10 local authorities in the Södertörn area, and Save the Children’s centre for support and treatment.
Publications (10 of 22) Show all publications
Jonsson, L., Linell, H. & Eriksson, M. (2024). Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten fokuserar på implementeringen av modellen ”Efter barnförhöret” via det mobila teamet på Barnahus i Stockholms stad. Syftet med implementeringsstudien var att undersöka möjligheterna till att implementera en familjeorienterad krisinventionsmodell som Efter barnförhöret för att stödja barn och deras familjer efter ett polisförhör som rör våld i familjen. I projektet skulle fokus vara på genomförbarhet och användning av arbetsmodellen samt vilka organisatoriska och personella förutsättningar som främjar respektive hindrar implementeringen av arbetsmodellen. Befintligt dokumenterat material inhämtades i kombination med att intervjuer genomfördes under 2021-2022 med ledning och krisstödsteamets personal. I projektet framkom flera utmaningar som att få till ett jämt remissflöde, att kunna hantera situationer när det blir få respektive många barn och familjer som behöver stöd utifrån personalens arbetssituation. Vidare beskrev personalen behov av att få tid och resurser till utbildning och metodutveckling och ett behov av ett ökat stöd från ledningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2024. p. 38
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 109
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10683 (URN)
Available from: 2024-02-15 Created: 2024-02-15 Last updated: 2024-02-15
Eriksson, M., Robertsson, K. & Bergman, A.-S. (2024). Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I föreliggande rapport redovisas resultat av en studie av hur tre kommuner hanterar socialnämndens ansvar för insatser på våldsområdet. Den undersöker hur kommunerna organiserar och genomför arbetet med att ge stöd till vuxna personer som utsatts för våld i nära relation respektive insatser till personer som utövar våld i nära relation. Studien genomfördes under åren 2020-2022 av forskare knutna till Institutionen för socialvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola, inom ramen för det sexåriga forskningsprogrammet ”Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer” finansierat av Forte (2019-01492).

Resultaten pekar på betydelsen av särskilda enheter eller mottagningar inriktade på våld i nära relation för att säkra god kvalitet i kommunernas insatser. Samtidigt synliggör både brukares och personalens beskrivningar utmaningar i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. Dessa handlar om implikationer av socialtjänstens funktionsindelning och specialisering, komplexiteten i att komma ur våld i förhållande till begränsade resurser till stödet till våldsutsatta, särskilt sårbara våldsutsatta brukare och hur arbetet är anpassat till deras behov, samt problemet med att interventionssystemet kring våld i nära relationer tenderar att vara vuxencentrerat trots att det finns minderåriga barn i familjen de flesta fall av våld i nära relationer som socialtjänsten kommer i kontakt med.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2024. p. 65
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 103
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10216 (URN)
Available from: 2024-01-09 Created: 2024-01-09 Last updated: 2024-01-09
Eriksson, M. & Wollter, F. (2023). Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Under 2021 och 2022 samarbetade socialjouren i Stockholms stad med Marie Cederschiöld högskola i ett pilotprojekt för att utveckla ett strukturerat och barncentrerat metodstöd för akuta risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn. Samarbetet initierades av socialjouren, med anledning av arbetet med Islandsmodellen i Stockholm. Den här rapporten redovisar genomförande och resultat från detta pilotprojekt, som alltså var ett första steg i utvecklingen av ett strukturerat stöd för professionella bedömningar av risk i akuta situationer av våld i familjer där det finns barn.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 44
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 101
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10074 (URN)
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-09-22Bibliographically approved
Eriksson, M. & Lagerlöf, H. (2023). BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet & osäkra boendeförhållanden: En pilotstudie. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet & osäkra boendeförhållanden: En pilotstudie
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport presenteras resultat från en pilotstudie där BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet och osäkra boendeförhållanden införts och studerats i två olika kontexter: myndighetsutövande socialtjänst respektive skyddat boende. Studien genomfördes under perioden 2019-2022 med finansiering från Stiftelsen Stockholmsfonden. Studien visar att BRA-samtal som samtalsmodell betraktat är en användbar modell i möte med målgrupperna barn i ekonomisk utsatthet och osäkra boendeförhållanden inklusive skyddat boende. De synpunkter som framkommit om behov av vissa anpassningar i den version av modellen som prövats i projektet pekar på vikten av pågående utvecklingsarbete med att anpassa BRA-samtal till yngre barn. Medan modellen varit genomförbar i skyddat boende återstår det att pröva på vilket sätt BRA-samtal kan bli genomförbara inom ramen för myndighetsutövande socialtjänst.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 71
Series
Marie Cederschiöld högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 102
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10075 (URN)
Available from: 2023-06-12 Created: 2023-06-12 Last updated: 2023-09-22
Börjeson, M. & Eriksson, M. (2023). En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 42
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10451 (URN)
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Robertsson, K. (2023). Fyra sätt att organisera socialtjänstens insatser mot våld i nära relation. In: : . Paper presented at Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 2 oktober 2023.
Open this publication in new window or tab >>Fyra sätt att organisera socialtjänstens insatser mot våld i nära relation
2023 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Presentationen bygger på en studie av socialtjänstens organisering av insatser mot våld i nära relation. I fokus står frågan om hur myndighetsutövning rörande våldsutsatta och våldsutövande vuxna respektive stöd- och behandlingsinsatser rörande våldsutsatta och våldsutövande vuxna relateras till varandra organisatoriskt och professionellt. Utifrån exempel från 16 olika myndighetsutövande enheter och totalt 7 enheter som erbjuder stöd- och behandlingsinsatser diskuteras de fyra olika modeller för organiseringen av socialtjänstens arbete med våld i nära relation som framträder ur de olika exemplen.

Keywords
Våld i nära relationer, Socialtjänst, Organisering, Organisation
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10464 (URN)
Conference
Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, Stockholm, 2 oktober 2023
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2023-10-26 Created: 2023-10-26 Last updated: 2023-10-26Bibliographically approved
Eriksson, M., Jonsson, L., Robertsson, K. & Vainik, A.-L. (2023). Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 31
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10452 (URN)
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Forthmeiier, F. & Ekström, V. (2023). Quality in Shelters: Experiences from Female Victims of Domestic Violence. In: : . Paper presented at European Conferences of Domestic Violence, Reykjavík, Iceland, 11-13 september 2023..
Open this publication in new window or tab >>Quality in Shelters: Experiences from Female Victims of Domestic Violence
2023 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Shelters in Sweden have been the subject of marketization and professionalization during the last decade. In most cases, it is the municipal social services who grants a woman placement in shelter and buys shelter services from either the women’s shelter movement or a private for-profit shelter. The social service are ought to ensure the shelters have a good qaulity standard. However, what good quality in shelter consists of is both relative and contextual. Different actors in a given context tend to represent different interests. Hence, it is difficult to define what quality is and therefore also ensuring and following up on measure of quality. This study investigates what quality in shelters is, according to female victims of domestic violence. The study has a qualitative design using semistructured interviews with 19 women who have experienced staying at a shelter. Several women describe quality in terms of the shelter’s staff members having miltifaceted traits. Simplified, quality of the staff is a combination of two different character types; the “professional staff member” who is educated, specialised on violence and can offer support and guidance and the “charitable staff member” who offers warmth, empathy and a more personal version of herself in order to meet the battered woman not only as a battered woman, but as a whole person with her own strengths, capacities and will. Another aspect of quality is the complexity of shelters’ rules; locked doors and security systems create a sense of unfairness when, as a victim, having to adjust to and living with daily-life restrictions as such. Diminishing the feeling of imprisonment seems to be an important aspect of improving quality in shelters. The study will provide knowledge about how quality in shelters can improve, knowledge that is important for further development of shelter practices for female victims of domestic violence.

National Category
Social Work
Research subject
The Individual in the Welfare Society, Social Welfare and the Civil Society
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10432 (URN)
Conference
European Conferences of Domestic Violence, Reykjavík, Iceland, 11-13 september 2023.
Available from: 2023-10-03 Created: 2023-10-03 Last updated: 2023-10-10Bibliographically approved
Kassman, A., Wollter, F. & Eriksson, M. (2023). The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden. International Journal of Child Abuse & Neglect, 144, Article ID 106356.
Open this publication in new window or tab >>The selective child welfare funnel: Children's exposure to violence and CWS investigations in Sweden
2023 (English)In: International Journal of Child Abuse & Neglect, ISSN 0145-2134, E-ISSN 1873-7757, Vol. 144, article id 106356Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background Research indicates that child welfare services reach out to children exposed to violence unequally depending on the child's social background, living conditions and violence type.

Objective Based on the notion of selective recognition of vulnerability and risk, this study explores which children CWS pursue to a complete child welfare investigation.

Participants and setting A register was set up including all children (n = 1764) between 7 and 12 years that were investigated for suspected exposure to violence by CWS in the municipality of the City of Stockholm, Sweden, in 2019.

Methods This cohort was systematically compared to demographic data and national self-report prevalence studies to explore possible biases regarding which children CWS investigates. Descriptive analysis, cluster analysis and logistic regressions were used.

Results The results confirm previous research that children exposed to violence have reduced access to material resources and inferior living conditions compared to non-exposed children. Physical abuse is more prevalent among boys of foreign backgrounds in stable, two-parent families residing in higher-status suburbs. Conversely, neglect is more common among children of Swedish backgrounds in low-income, single-parent households living in low-status suburbs. In comparison with self-reported prevalence studies, sexual and psychological abuse seem underrepresented in the study group, while neglect and violence in the family are relatively more frequently investigated compared to self-reported prevalence studies.

Conclusions The results indicate that CWS should develop its methods to reach certain vulnerable groups that are underrepresented for safeguarding and support, for example, girls exposed to sexual abuse.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10454 (URN)10.1016/j.chiabu.2023.106356 (DOI)001047470700001 ()37478732 (PubMedID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2019-01492
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Jonsson, L., Eriksson, M., Meissner, M. & Schillaci, C. (2023). ”Vi jobbar med familjer och barn i alla möjliga situationer”: Familjestödsenheten i Farsta och arbetet med barn som upplevt våld. Stockholm: Marie Cederschiöld högskola
Open this publication in new window or tab >>”Vi jobbar med familjer och barn i alla möjliga situationer”: Familjestödsenheten i Farsta och arbetet med barn som upplevt våld
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Marie Cederschiöld högskola, 2023. p. 25
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:esh:diva-10453 (URN)
Available from: 2023-10-18 Created: 2023-10-18 Last updated: 2023-10-19Bibliographically approved
Co-InvestigatorBergman, Ann-Sofie
Co-InvestigatorLagerlöf, Hélène
Co-InvestigatorKassman, Anders
Co-InvestigatorHultmann, Ole
Co-InvestigatorEngwall, Kristina
Co-InvestigatorSchiratzki, Johanna
Co-InvestigatorBörjeson, Martin
Co-InvestigatorIversen, Clara
Principal InvestigatorEriksson, Maria
Co-InvestigatorVainik, Anne-Lie
Co-InvestigatorAxberg, Ulf
Co-InvestigatorEkström, Veronica
Co-InvestigatorHvenmark, Johan
Co-InvestigatorRöbäck de Souza, Karin
Coordinating organisation
Marie Cederschiöld University
Funder
Period
2019-12-01 - 2024-11-30
National Category
Social Work
Identifiers
DiVA, id: project:2933Project, id: 2019-01492_Forte

Search in DiVA

Social Work

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

Link to external project page

Projektsida