Change search
Refine search result
1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Engel, Charlotte
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Christiansson, Elisabeth
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Diakonins strukturer: En presentation av tre empiriska studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift 2016/20172017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svenska kyrkans diakonala uppdrag är att bistå och stödja människor i särskilt utsatta livssituationer. Stockholms stift står inför en situation där behovet av och förväntningarna på Svenska kyrkans diakonala arbete blir allt tydligare samtidigt som förutsättningarna för stiftets 56 församlingar/pastorat att utöva det grundläggande diakonala uppdraget förändras. Stiftet står inför numerärt märkbara pensionsavgångar bland stiftets diakoner, samtidigt som svårigheterna att nyrekrytera diakoner till tjänster är påtagligt. Ett antal diakoner har valt att gå i förtida pension eller att lämna sin församlingstjänst för arbete utanför Svenska kyrkan. Samtidigt synliggör denna utmaning andra, mer djupgående problemområden som Stockholms stift har att hantera. Den här rapporten presenterar resultaten från en studie som analyserar den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift utifrån frågor om det diakonala arbetets styrning, ledning och organisering samt om diakonernas kompetens, arbetssituation och rekrytering. Studien har genomförts som tre delstudier. Dessa delstudier tar, utifrån olika perspektiv, tillvara de erfarenheter och kunskaper som finns såväl hos dem som är ”brukare” av diakonernas stöd, konfidenter som samtalar med diakoner, som hos diakonerna själva samt hos personer på ledningsnivå inom Stockholms stift. Studien har genomförts på uppdrag av stiftsstyrelsen i Stockholms stift under 2016/2017.

 • 2.
  Fredblad, Jennie
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Josef och Maria: Den heliga familjen - en psykologisk analys2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Two major events in the biblical stories of the Holy family are how Mary and Joseph, each at a time, are visited by an angel carrying the message of Mary having a baby through the Holy Spirit. Popularly speaking, this message must have blown their minds, and, thereby, they likely found themselves in some sort of crisis afterwards. This essay examines how the psychological theory of Murray Bowen may be useful as a key for interpreting these biblical texts, Luk and Matt 1:18-25. Murray Bowen's “Family systems theory” describes how every member of a family is linked together as a social system, and this essay uses Bowen’s concepts of differentiation, triangles, and solid self/pseudo-self. By using relevant psychological theory in the interpretation of these biblical stories, Christ-believers of today may be able to understand and interpret the stories in relation to their own lives and circumstances.

 • 3.
  Lindgren, Katarina
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Tro, lära och liv i samklang? Gudstjänsfirande och fråga om sekularisering i Svenska kyrkan: Kvanititativ undersökning av i vilken utsträckning anställda och förtroendevalda i fyra församlingar i Stockholms stift gick i kyrkan påsken 2017, belyst utifrån gudstjänstens funktion i församlingsinstruktion och andra vägledande dokument inom Svenska kyrkan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker i vilken omfattning anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan firar gudstjänst under påsk i fyra utvalda församlingar i Stockholms stift, och diskuterar om resultatet av en enkät genomförd 2017 tyder på intern sekularisering inom dessa församlingar. Som övergripande analytiskt redskap används teologins fyra röster, vilka presenteras av Bhatti et al i "Talking about God in Practice". Härigenom beaktas olika perspektiv på problemställningen för att utröna i vilken omfattning de olika rösterna står i samklang eller om det finns en diskrepans eller spänning mellan dem. Den teologi som manifesteras i ett visst handlingssätt, här den religiösa seden att fira gudstjänst under påsk, utgör den praktiserande teologiska rösten. Problemställningen undersöks dels genom att enkätens resultat analyseras och sätts i relation till en liknande enkät genomförd år 2011, dels genom analys av gudstjänstens funktion hos de tre övriga teologiska rösterna. Dessa tre röster visar församlingarnas uttryckta teologi avseende gudstjänstens funktion i respektive församlingsinstruktion, belyser gudstjänstens funktion från Svenska kyrkans perspektiv i stort genom analys av relevanta bestämmelser i kyrkoordningen samt genom utvalda teologer och forskare i den akademiska världen och vägledande etiska regler för präster och diakoner i Stockholms stift. Resultatet av enkäten är inte entydigt, men utvisar att kyrkans anställda och förtroendevalda i så liten utsträckning deltar i gudstjänst utanför tjänst eller uppdrag att det kan tolkas som tecken på sekularisering på församlingsnivå. Den praktiserande teologiska rösten påvisar samtidigt tecken på en motsatt parallell process, d.v.s. på desekularisering, inom församlingarna. Enligt de övriga tre teologiska rösterna är gudstjänsten som religiös sed central, även om församlingsinstruktionen för en av församlingarna antyder att gudstjänsten inte har särskilt stor betydelse. Uppsatsen konkluderar att tro, lära och liv i de undersökta församlingarna inte är helt i samklang, i och med att den praktiserande teologiska rösten tyder på att gudstjänstfirande vid påsk, spelar en alltmer marginell roll som uttryck för religiös fromhet. Denna diskrepans kan under tid påverka övriga teologiska röster och hela den teologiska konversation, varför den förtjänar att undersökas mer grundligt.

 • 4.
  Sahlén, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Why should a contemporary Lutheran church bother with animal suffering?: Reasons for an extended circle of compassion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Suffering is at the very heart of the Christian faith. But traditionally non-human suffering is viewed as aethical and amoral. In being superior, endowed with the Imago Dei, and given dominion over the animal kingdom, human kind is freed from responsibility, it is believed.

  The traditional interpretation often however gives rise to inconsistencies and it is not satisfactory after the industrialization. It is early in the development of a Christian theology that takes into account the rights of animals, and the issue is sometimes considered controversial. But it need not be that way. Questioning a theology that stresses difference and otherness, rather than similarities, could be a source of a revitalization of the Christian faith.  

 • 5.
  Schulze, Jennifer
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  KATARINAMÄSSAN: En kvalitativ studie som beskriver gemensamma faktorer som uttrycker Katarinamässans praxis i relation till Fredrik Modéus sex (6) kärnvärden.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är idag ett mångreligiöst samhälle där pluralism är en självklarhet och svenskarna anses också vara världens mest sekulariserade folk (Thurfjell, 2015). Bland detta sekulariserade och individualiserade folk, minskar antalet gudstjänstbesök på huvudgudstjänsterna generellt över hela landet och allra mest i storstäderna. En av de församlingar där detta är ett undantag från trenden är Katarina församling i Stockholm och Katarinamässan (Svenska kyrkans statistikdatabas 1995-2015).

  Syftet med denna uppsats är att försöka få kännedom om hur sex (6) besökare av Katarinamässan, oberoende av varandra, upplever och uppfattar Katarinamässan samt hur deras uppfattningar förhåller sig till argumentationen som Fredrik Modéus framför i sin avhandling Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan – ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan (Modéus, 2015).

  Metoden jag använt mig av är en kvalitativ undersökning och jag har genomfört intervjuer med sex (6) av varandra oberoende informanter mellan 17 och 62 år. Det empiriska materialet har jag sedan valt att analysera med utgångspunkt från Fredrik Modéus sex (6) kärnvärden (Modéus, 2015.)

  Resultatet av min undersökning och slutsatsen, är att det finns en samstämmighet och likriktning hos informanterna och att åtta (8) tydliga teman växte fram ur det empiriska materialet och utifrån det informanterna redogör för går delar av det empiriska materialet att identifiera i tre (3) av de sex (6) kärnvärden som Modéus redovisar.

 • 6.
  Sylvendahl, Marie Lee
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Musikandning som stöd vid sorg: En kvalitativ studie om musikandning kan användas som stöd för återhämtning vid sorg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur musikandning kan användas och fungera som stöd för återhämtning vid sorg inom en avgränsad grupp människor, för att få ett underlag till en kritisk reflektion över denna form av stöd i en sorgeprocess.

  Mina vägledande frågor har varit:

  • Vad i musikandning kan hjälpa människor i en sorgeprocess?
  • Hur hjälper metoden och finns det något som tyder på att den kan tillämpas generellt?    

  I bakgrundskapitlet presenteras sorgeprocessens olika faser, tidigare forskningsarbeten och litteratur om musik, hjärnan och hälsa, samt den terapeutiska effekt musik och andning kan ha genom lindrandet av smärta. Meditationsandning har en gynnsam effekt på nervsystemet då det är stressdämpande och främjar balansen mellan det aktiva (sympatikus) och det återhämtande (parasympatikus) nervsystemen. Därefter följer en introduktion till musikterapi, GIM (Guided Imagery and Music), Musikandning som är en tillämpning av GIM, samt teorier anknutna till Musikandning.

  Som forskningsmetod har kvalitativa utvärderingar använts samt ett självskattningformulär med frågor baserade på Världshälsoorganisationens (WHO:s) ’Livskvalitetsskala’. Jag har tillsammans med Dag Körlin, som utvecklat metoden, genomfört två musikandningskurser som del av min fortbildning och Österhaninge församlings/Haninge pastorats fortsatta sörjandestöd. Sju deltagare ur församlingens tidigare sorgegrupper har fullföljt denna kurs bestående av fem gruppsessioner. Samtalen i dessa sessioner har  transkriberats, bearbetats och analyserats. I metodkapitlet har jag sammanställt en fallbeskrivning per deltagare med deras minnesbilder, en sammanfattning av kursutvärderingen och utfallet av självskattningen. I diskussionskapitlet jämförs studiens resultat med de teorier och den tidigare forskning som presenterats i bakgrundskapitlet.

  I resultatkapitlet och analysbearbetningen framkom det att flertalet deltagare hade blivit hjälpta av musikandningskursen. För att svara sammanfattat på mina vägledande frågor i inledningskapitlet på vad som kan hjälpa så tycks den lugnande effekten av andningen och musiken ha gett mer energi i vardagslivet, förbättrad sömn och en positivare syn på framtiden enligt självskattningsresultaten. Då den drabbade och sörjande utsätts för en extra psykisk stress är det extra viktigt med möjlighet till återhämtning. Pendlandet mellan förlustorienterade och återuppbyggnadsorienterade känslor och aktiviter är normalt och man bör se till att kunna hämta energi och göra det man mår bra av för att återhämta sig och kunna stå i svårigheterna. Hur musikandningsmetoden har hjälpt deltagarna är att genom medveten andningsträning aktivera den återhämtande delen av nervsystemet, parasympatikus som minskar stressnivåerna i kroppen och hjälper balansen mellan de mentala och kroppsliga resurser.  Flera av deltagarna har visat en stärkt  inre stabilisering, där de har kunnat hantera sin affektreglering (känsloreglering) till det bättre och därmed skapat förutsättningar för ett inre lugn och en självtillit att de är uthålliga och klarar av svårigheten. Ett tecken på integrationen av sorgeprocessens både förlustorienterade och återuppbyggande känslor.

  Musiken ger också ett ytterligare element som påverkar hela hjärnan. Den kan väcka latenta känslor, verka som en trygg plats och pocka på motstridiga känslor. Det finns en stor potential i musikens kraft till mobilisering av inre resurser och den stressdämpande och smärtlindrande effekt som musiken visats ha. Musikvalen är viktiga då dess kvalitet och egenskaper som rytm, upprepning och karaktär hjälper andningen att bli grundad och stimulerar till imaginationer, minnesbilder och affekt.       

  Vad vi kunde observera var våra deltagare drabbade av normal sorg (till skillnad från komplicerad sorg, se sorgens definition i bakgrundskapitlet). Av det som presenterats i bakgrundskapitlet och teoretiskt ramverk för uttryckande konstterapi, så framkom följande från deltagarna: arketypiska urbilder ofta av naturen; en cyklisk rörelse mellan positiva och negativa upplevelser ofta i form av färg;  ett toleransfönster där både det svåra och hoppfulla kunde finnas som tyder på mobilserandet av egna inre skyddsmurar och psykologiska resurser.  Även transpersonliga och andliga upplevelser förekom, en deltagare uttryckte att ‘lyssna på musiken är som att uppleva andlighet i kroppen’. Avslutningsvis förs diskussioner kring arbetets betydelse och fortsatta studier inom området.

 • 7.
  von Heijne, Camilla
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Mose ser Gud på ryggen: En komparativ analys av Andra Mosebok 34:5-7 i ett urval nutida judiska och kristna bibelkommentarer2018In: Ordet är dig mycket nära: Tolkningar av Gamla testamentet / [ed] James Starr, Biger Olsson, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2018, 1, p. 158-174Chapter in book (Refereed)
 • 8.
  von Heijne, Camilla
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  The Messenger of the Lord and the Theophany of the Burning Bush: A Comparative Analysis of Selected Modern Jewish and Christian Commentaries to Exodus 3:1-62018In: "Må de nu förklara ..." Om bibeltexter, religion, litteratur: Festskrift för Staffan Olofsson / [ed] Rosmari Lillas-Schuil, Gunnar Samuelsson, Georg Walser & Tobias Ålöw, Borås: LIR skrifter, Göteborgs universitet , 2018, Första, p. 67-89Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  von Wright, Moira
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Fantasins kraft2018In: Barn og deres voksne / [ed] Moira von Wright & Tone Kvernbekk, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018, 1, p. 67-81Chapter in book (Refereed)
 • 10.
  von Wright, Moira
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Relationella perspektiv i pedagogiken2018In: Pedagogik som vetenskap: En inbjudan / [ed] Mattias Nilsson Sjöberg, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, p. 185-198Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  von Wright, Moira
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Silence in the Asymmetry of Educational Relations.2012In: Attending to Silence: Educators and Philosophers on the Art of Listening / [ed] Henny Fiskå Hägg & Aslaug Kristiansen, Kristiansand: Portal Academic , 2012, 1, p. 93-101Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  von Wright, Moira
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  The University as Public Good2018In: Higher Education In Malaysia: A Critical Review of the Past and Present for the Future / [ed] Chang Da Wan, Morshidi Sirat, Dzulkifli Abdul Razak, USM & USIM Press , 2018, p. 243-251Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  von Wright, Moira
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Kvernbekk, ToneInstitutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.
  Barn og deres voksne2018Collection (editor) (Refereed)
 • 14.
  von Wright, Moira
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Kvernbekk, Tone
  Oslo universitet.
  Til barndommens frihet og paradoksenes forsvar2018In: Barn og deres voksne / [ed] Moira von Wright & Tone Kvernbekk, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018, 1, p. 15-26Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Yamashita, Yuki
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Diaconal Studies, Church Music and Theology.
  Psalmsång med närhet: Psalmsångens funktion och kyrkomusikerns avsikt med psalmspelet i gudstjänsten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att fördjupa kunskapen om psalmsångens funktion i gudstjänsten och utforska vilka avsikter kyrkomusikern kan tänkas ha med psalmsången i gudstjänsten. Här med särskilt fokus på att leda psalmsången med orgeln. Min undersökning bygger på både litteraturstudium och kvalitativa intervjuer med tjänstgörande personer i kyrkan. Genom litteraturstudium reflekterade jag över fyra exempel på funktion och sedan har jag försökt tydliggöra reflektionen med intervjuresultat. Studien visar psalmsångens avgörande funktioner vilka innebär delaktighet, gemenskap och budskap i gudstjänsten. Kyrkomusikern har en viktig roll i att leda församlingen och bidrar med sina konstnärliga idéer och sin begåvning i gudstjänsten. Studien visar också att det finns både utmaningar och möjligheter med psalmsången i gudstjänsten. Svårigheter är bl. a. en sångsvag församling och att många har en liten psalmrepertoar. Kyrkomusikerna tar ett stort ansvar och möjliggör för församlingen att kunna delta i gudstjänsten och idag är det mycket viktigt att få församlingen att närma sig psalmsången.  

1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf