Change search
Refine search result
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersen, Rebecka
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, The Institute for Organisational and Worklife Ethics.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Att göra frivilligt arbete ekonomiskt värdefullt: En litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade rapporter2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapports syfte har varit att genomföra en litteraturöversikt av internationell forskning och policy-relaterade dokument som behandlar frågor relaterade till att värdera frivilligt arbete i ekonomiska termer. Utifrån ett antal forskningsfrågor sammanställdes och analyserades de empiriska resultaten i relation till exempel till de definitioner, metoder och resultat som presenterades i materialet. För- och nackdelar med olika metoder samt med att värdera icke-monetära värden har också diskuteras. De empiriska resultaten analyserades sedan i ett andra steg med hjälp av ett ramverk om hur värden skapas, befästs och kommuniceras i allmänhet och mer specifikt utifrån frågan om vilken idealtypisk relation som bäst kan beskriva eventuella samband mellan olika metoder för att värdera det frivilliga arbetet och det frivilliga arbetet i sig. En sammanfattning av de empiriska resultaten visar för det första att det finns ett antal förespråkare och argument till varför frivilligt arbete bör värderas i ekonomiska termer. Ett par av argumenten är exempelvis att synliggöra och uppmärksamma det frivilliga arbetet samt att identifiera dess bidrag till samhällsekonomin. Följaktligen har forskare och policyprofessionella ägnat tid och resurser åt att utveckla olika metoder och tillvägagångssätt för att genomföra denna typ av värderingar. Tre övergripande metoder lyfts fram som konkurrerande alternativ, inklusive frivilligarbetaren som ersättare, som tidsdonator och som samhällsnyttig. En integrerad del av presentationen av de olika metoderna verkar vara att identifiera specifika eller allmänna utmaningar med en viss eller alla försök till att värdera det frivilliga arbetet. Några exempel på dessa utmaningar är risken med att överskatta värdet på det frivilliga arbetet eller problematiken med att beräkna och fastställa ett generellt och applicerbart marknadsvärde på det arbetet som utförs av frivilliga. I den analytiska delen av rapporten framkommer det att de flesta artiklarna och rapporterna härbärgerar fler än en definition av det frivilliga arbetet och fler än en metod för att värdera det frivilliga arbetet. Vidare visar analysen att det finns stora likheter samt till och med överlapp mellan de olika metoderna i form av likartade utgångspunkter och tillvägagångssätt för att värdera det frivilliga arbetet. Utifrån dessa analytiska resultat argumenterar denna rapport för att relationen mellan de tre metoderna som förordas och det frivilliga arbetet i hög grad präglas av en omvänd relation. Det vill säga att de tre övergripande metoderna i första hand verkar ha utvecklats i relation till tidigare versioner av metoderna och konkurrerande metoder snarare än till det frivilliga arbetet i sig och dess egenskaper. Tolkningen att de metoder som figurerar för att ekonomiskt värdera frivilligt arbete i första hand präglas av en omvändrelation kan förklaras på två kompletterande vis. Den första förklaringen är att de som arbetar med att utveckla metoder kopierar och översätter värderingsmekanismer från andra fält. Den andra är att aktörer inom området strävar efter att framstå som innovativa och originella. Båda förklaringarna lyfter fram hur fler studier behövs för att studera och analysera detta fält som exempelvis en teater eller ett skådespel, med tillhörande praktiker, mekanismer och teknologier, som alla är mer eller mindre oberoende av eller till och med särkopplat från det frivilliga arbetet i sig. Ett antal mer praktiknära förslag till framtida forskning och utredningsarbete kan också identifieras. Ett förslag skulle vara att genomföra ytterligare översikter av metoder och resultat för att värdera objekt som saknar antingen värderings-, kalkyler- eller jämförbara egenskaper eller en marknad där objektets värde kan bestämmas i ett utbyte mellan olika aktörer. Med största sannolikhet finns det områden och fält där denna typ av metoder har utvecklats och prövats i en högre utsträckning än de som återfinns inom området för frivilligt 4 arbete. Ett annat förslag är att applicera de tre metoderna, inklusive de olika tillvägagångssätten som förordas, på data och forskning från Sverige. Vilken andel av det svenska BNP skulle det frivilliga arbetet kunna utgöra? Vilken avkastning ger investeringar i det frivilliga arbetet i Sverige? Vad är en rimlig timpeng för det frivilliga arbetet i Sverige? Slutligen, med tanke på både de processuella och principiella invändningar som återfinns i det empiriska materialet, vore det värdefullt och relevant att genomföra en receptionsstudie av hur frivilliga och andra aktörer inom fältet skulle reagera på och påverkas av olika försök till att ekonomiskt värdera frivilligt arbete. Avslutningsvis, utifrån denna rapports inledande citat om de tre domarna, och baserat på rapportens empiriska och analytiska resultat, kan en fjärde domare introduceras. Till skillnad från den första domarens objektivistiska, den andra domarens subjektivistiska eller den tredje domarens relativistiska position, skulle den fjärde domaren antagligen förorda en mer omvänd position i relation till exempelvis det frivilliga arbetet. En position som skulle härbärgera de praktiker, mekanismer och processer som konstituerar frivilligt arbete och som i sin tur skapar, befäster och kommunicerar värden, inklusive huruvida frivilligt arbete är meningsfullt för de som utför det eller bör ses som en gemensam och kollektiv nytta i samhällets tjänst. Denna position ger också utrymme till undersökningar om i vilken grad det frivilliga arbetet främst konstitueras av samtal och konflikter forskare och policyprofessionella emellan.

 • 2. Hjelm-Wallén, Lena
  et al.
  Ruin, Olof
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Baudin, Tobias
  Kommunalarbetareförbundet.
  Bengtsson, Håkan A.
  Arenagruppen.
  Bengtsson, Jesper
  Sohlman, Michael
  Rosenberg, Göran
  Säve-Söderbergh, Bengt
  Wingborg, Mats
  Det behövs mer än värnplikt2016In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2016-10-07, p. 6-6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Människors säkerhet handlar om mycket mer än det rent militära. Därför är det är dags att överväga att införa allmän medborgartjänst för alla medborgare kring tjugoårsåldern.

 • 3. Hjelm-Wallén, Lena
  et al.
  Ruin, Olof
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Baudin, Tobias
  LO, Landsorganisationen i Sverige.
  Botström, Philip
  Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU.
  Sohlman, Michael
  Bengtsson, Håkan, A.
  Arenagruppen.
  Wingborg, Mats
  Säve-Söderbergh, Bengt
  Dags att införa en modern typ av värnplikt2016In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2016-01-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hoten mot dagens samhälle är betydligt bredare än det rent militära. Vi är väl medvetna om att civilsamhället gör stora insatser. Men än fler borde delta, skriver flera debattörer som vill att effekterna av någon form av medborgartjänst eller moderniserad värnplikt utreds.

 • 4.
  Ingemarson, Maria
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research. Centrum för kunskapsutveckling i praktiken i Stockholm.
  Bergmark, Åsa
  Mittuniversitetet, Centrum för kunskapsutveckling i praktiken i Stockholm.
  Lundström, Tommy
  Stockholms universitet, Centrum för kunskapsutveckling i praktiken i Stockholm.
  Att planera för boendestöd: Om planer, trepartssamtal och klientmedverkan i socialpsykiatrin2006Report (Other academic)
 • 5. Jutterström, Mats
  et al.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Zetterström, Stina
  Hedlin, Dan
  Anställd i det svenska civilsamhället: engagemang, ansvar och delaktighet2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tack vare tidigare forskning vet vi förhållandevis mycket om hur det är att vara medlem eller frivillig i ideella organisationer i Sverige. Men hur är det att vara anställd i det svenska civilsamhället? Med denna studie vill vi bidra till kunskapen om anställdas arbetsvillkor och drivkrafter i ideella organisationer i Sverige. Områden av intresse inkluderar till exempel vad som kännetecknar organisationer med anställda i det svenska civilsamhället, vilka de anställda är och vad de har för befattningar och villkor samt hur de anställda ser på för- och nackdelar med att arbeta i ideell sektor i jämförelse med privat och offentlig sektor. Fördjupad kunskap om de anställdas villkor och drivkrafter är viktig av flera olika skäl. Den kan bidra till vår förståelse av pågående förändringar inom civilsamhället, inklusive diskussion om professionalisering eller anställdas arbetsbördor. Vidare behövs ytterligare insikter för att kunna rekrytera, motivera och behålla duktiga personer. Slutligen kan kunskapen bidra till jämförelser mellan hur det är att arbeta i ideell sektor i kontrast till privat eller offentlig sektor. Ambitionen med studien är att kunna generalisera resultaten till alla anställda i det svenska civilsamhället. Via ett strategiskt urval ur SCB:s register för organisationer i det svenska civilsamhället skickade vi en digital enkät till alla anställda i de organisationer som valde medverka i undersökningen. Enkäten berörde frågor om organisationerna, de anställda, deras befattningar och villkor. Vi ställde också frågor om engagemang, information, delaktighet och självbestämmande samt om för- och nackdelar med att arbeta i ideell sektor. Sammantaget är en stor del av resultaten tydligt positiva för den ideella sektorn och dess organisationer. Till exempel anger en stor majoritet av de anställda att de trivs med sina arbetsuppgifter och att deras arbeten präglas av engagemang, delaktighet och meningsfullhet. Vi har heller inte funnit något stöd för att kön har någon betydelse för lönenivå eller för vem som blir chef med personalansvar. Det finns emellertid också resultat som pekar på ett antal utmaningar i arbetet med de anställda i det svenska civilsamhället. Det kan handla om att uppmärksamma och synliggöra denna grupp i civilsamhället eller att arbeta med upplevda nackdelar med att arbeta i ideell sektor, inklusive sämre villkor och ekonomi eller avsaknad av stödjande strukturer.

 • 6.
  Nilson, Finn
  et al.
  Karlstads univeristet.
  Lindberg, Fredrik
  Göteborgs universitet.
  Palm, Gunnar
  Göteborgs universitet.
  Lundgren, Linnea
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Rayner, David
  Göteborgs universitet.
  Börjesson, Mats
  Göteborgs universitet.
  Thorsson, Sofia
  Göteborgs universitet.
  Khorram-Manesh, Amir
  Göteborgs universitet.
  Carlström, Eric
  Göteborgs universitet, Universitetet i Søraust-Noreg (USN), Norge.
  Can participants predict where ambulance-requiring cases occur at a half marathon?2018In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 28, no 12, p. 2760-2766Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: Despite endurance races leading to a substantial number of ambulance-requiring cases (ARC), little is known regarding where they occur, meaning that knowing where to place medical teams, ambulance pick-up points, etc, is difficult. This article investigates whether the location of ARCs can be identified by race participants.

  METHODS: Using the world's largest half marathon (Gothenburg half marathon) as a case, 237 runners were asked, post-race, to mark on a map which geographical point of the race was most exhausting. Using the level of agreement tests, these geographical points were then compared with the GPS positions of ARCs.

  RESULTS: According to the level of agreement tests, the most exhausting positions (MEP), as identified by participants, seem to be highly correlated to the location of ARCs. This study can also show that ambulance-requiring cases seem to be more prevalent towards the end of the race and in uphill sections.

  CONCLUSIONS: By asking participants where they found the race most exhausting it seems possible to identify high-risk places for an ARC. From a practical perspective, using this method could considerably increase the safety of competitors as well as improving the cost-effectiveness of safety interventions at endurance races. Further studies are needed to understand the specific risk factors of the high-risk areas as well as characteristics of collapsed runners.

 • 7.
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Ideologi i rörelse2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna bok är föreställningen att ideologi utgör en central och positiv särart för ideella organisationer. Det vill säga att existensen av ideologi är ett av de sätt med vilka ideella organisationer markerar skillnad och distans från exempelvis o entliga eller privata organisationer. Vidare nns det många aktörer och organisationer som är beroende av att föreställningen om ideella organisationers särart upprätthålls.

  I denna bok presenteras forskning, intervjuer med ledare och analyser av organisa- tionsdokument om föreställningen om ideologi som en särart för ideella organisationer. Exempelvis beskrivs forskningens, omvärldens och ideella ledares syn på ideologi.

  Boken riktar sig till ledare i det svenska civilsamhället samt till forskare och studenter som är intresserade av frågor relaterade till ideologi, särart och ideella organisationer. En av bokens slutsatser är att ideologi verkar vara en tämligen relativ och svag men långlivad särart, som kan fungera väl för att skydda ideella organisationer från krav och återkommande förändringar i omvärlden. 

 • 8.
  Trägårdh, Lars
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Akut läge för Demokraterna: trots Trumps sammanbrott2016In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2016-10-22, p. 36-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Farsen Donald Trump har skapat ett framgångsrus hos Clinton och hennes anhängare – men Demokraterna har all anledning att i stället ägna sig åt självrannsakan, skriver historieprofessor Lars Trägårdh i en debattartikel.

 • 9.
  Vamstad, Johan
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Public Money For Public Causes And Private Money For Private Causes?: A Short History Of Tax Incentives For Charitable Giving In Sweden2018Other (Other academic)
 • 10.
  Vamstad, Johan
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Sivesind, Karl Henrik
  Boje, Thomas P.
  Giving in Scandinavia2018In: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden / [ed] Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg, New York: Springer, 2018, p. 113-134Chapter in book (Refereed)
 • 11.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Civilsamhälle på export: Studiecirklar och pappaskolor2017In: Civilsamhället i det transnationella rummet / [ed] Filip Wijkström, Marta Reuter & Abbas Emami, Stockholm: European Civil Society Press , 2017, p. 249-280Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Åberg, Pelle
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Promoting Active Fathers: The Birth and Development of a Civic Initiative in Contemporary Northwestern Russia2014In: ISTR Conference Working Paper Series: Vol. IX, 2014, p. 1-26Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Ekman, Joakim
  Södertörns högskola.
  Rodin, Johnny
  Södertörns högskola.
  What should a Russian father be like?: Exploring fatherhood norms and identifying norm patterns among inhabitants of Saint Petersburg2017In: International Political Science Review, ISSN 0192-5121, E-ISSN 1460-373XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on data from a survey conducted in Saint Petersburg in 2013, this article sheds new light on attitudes towards fatherhood in contemporary Russia. We explore what norms are held concerning fatherhood, how these attitudes are related to age, sex, education and income as well as to ideal–typical models established in previous research on fatherhood from Western Europe and the US. Thus, the article also discusses what explanatory value established theoretical models have for the Russian context. Norms of the role of the father in the family are related to general norms of masculinity and, hence, are an important part of the study of politics and the political climate in a society. The results show that there are several fatherhood ideals present in contemporary Northwestern Russia: a traditional breadwinner model, an active fatherhood model as well as what we refer to as a marginalized fatherhood model. The latter has not been substantially identified in previous research, and may tentatively be identified as a legacy of the Soviet era.

 • 14.
  Åberg, Pelle
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, The Institute for Civil Society Research.
  Rodin, Johnny
  Södertörns högskola.
  Civil Society and Fatherhood in Russia: The Case of Daddy-Schools in Saint Petersburg2017In: Rebellious Parents: Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia / [ed] Fábián, Katalin & Korolczuk, Elzbieta, Bloomington: Indiana University Press, 2017, p. 145-170Chapter in book (Refereed)
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf