Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Börjeson, Martin
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Tideman, Magnus
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Leder individuella stöd till delaktighet?: En kunskapskartläggning2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar en kunskapskartläggning som är första delen i ett flerårigt forskningsprojekt som med olika metoder belyser frågan om individuella stödinsatser leder till ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen pekar på behov av fördjupande studier och i den registerstudie och de två intervjustudier som utgör forskningsprojektets andra delar är ambitionen att ytterligare fördjupa dessa perspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Ekström, Veronica
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Olin Dahl, Fanni
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Samverkan som berikar: Utvärdering av IGOR-projektet2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2022 har Marie Cederschiöld högskola haft i uppdrag att utvärdera IGOR-projektet, vilket är ett samverkansprojekt mellan polismyndigheten och socialtjänsten på Södermalm i Stockholm. IGOR arbetar uppsökande med mäns våld mot kvinnor i nära relation och informerar, motiverar, erbjuder psykosocialt eller praktiskt stöd samt lotsar till andra avdelningar inom socialtjänsten eller polismyndigheten. Utvärderingens syfte har varit att undersöka hur projektet bidrar till att informera om och motivera till stödinsatser för våldsutsatta och våldsutövare. I syftet ingår att dokumentera hur samverkan mellan polis och socialtjänst fungerar i praktiken. I rapporten redovisas hur poliserna och socialsekreterarna i projektet arbetar för att i samverkan informera om och motivera till stöd, men också att de själva ger stöd till framförallt våldsutsatta kvinnor. Vidare diskuteras huruvida projektet bidrar till förbättrade möjligheter att informera om och motivera till stöd och vilka eventuella hinder och framgångsfaktorer som kan identifieras. Utvärderingen baseras på i huvudsak kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma från polismyndigheten och socialtjänsten. Utöver dessa intervjuer har utvärderingen haft tillgång till IGOR:s egen statistik. Åtta brukare som har haft kontakt med projektet har också intervjuats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Lagerlöf, Hélène
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet & osäkra boendeförhållanden: En pilotstudie2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras resultat från en pilotstudie där BRA-samtal för barn i ekonomisk utsatthet och osäkra boendeförhållanden införts och studerats i två olika kontexter: myndighetsutövande socialtjänst respektive skyddat boende. Studien genomfördes under perioden 2019-2022 med finansiering från Stiftelsen Stockholmsfonden. Studien visar att BRA-samtal som samtalsmodell betraktat är en användbar modell i möte med målgrupperna barn i ekonomisk utsatthet och osäkra boendeförhållanden inklusive skyddat boende. De synpunkter som framkommit om behov av vissa anpassningar i den version av modellen som prövats i projektet pekar på vikten av pågående utvecklingsarbete med att anpassa BRA-samtal till yngre barn. Medan modellen varit genomförbar i skyddat boende återstår det att pröva på vilket sätt BRA-samtal kan bli genomförbara inom ramen för myndighetsutövande socialtjänst.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Robertsson, Karin
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Bergman, Ann-Sofie
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
  Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I föreliggande rapport redovisas resultat av en studie av hur tre kommuner hanterar socialnämndens ansvar för insatser på våldsområdet. Den undersöker hur kommunerna organiserar och genomför arbetet med att ge stöd till vuxna personer som utsatts för våld i nära relation respektive insatser till personer som utövar våld i nära relation. Studien genomfördes under åren 2020-2022 av forskare knutna till Institutionen för socialvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola, inom ramen för det sexåriga forskningsprogrammet ”Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer” finansierat av Forte (2019-01492).

  Resultaten pekar på betydelsen av särskilda enheter eller mottagningar inriktade på våld i nära relation för att säkra god kvalitet i kommunernas insatser. Samtidigt synliggör både brukares och personalens beskrivningar utmaningar i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. Dessa handlar om implikationer av socialtjänstens funktionsindelning och specialisering, komplexiteten i att komma ur våld i förhållande till begränsade resurser till stödet till våldsutsatta, särskilt sårbara våldsutsatta brukare och hur arbetet är anpassat till deras behov, samt problemet med att interventionssystemet kring våld i nära relationer tenderar att vara vuxencentrerat trots att det finns minderåriga barn i familjen de flesta fall av våld i nära relationer som socialtjänsten kommer i kontakt med.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Wollter, Filip
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Social Sciences, Institute for Research on Conditions, Organisation and Outcomes of Social Work. Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Akuta bedömningar av våld i familjer med barn: Utvecklingen av ”iRiSk Akut”2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2021 och 2022 samarbetade socialjouren i Stockholms stad med Marie Cederschiöld högskola i ett pilotprojekt för att utveckla ett strukturerat och barncentrerat metodstöd för akuta risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn. Samarbetet initierades av socialjouren, med anledning av arbetet med Islandsmodellen i Stockholm. Den här rapporten redovisar genomförande och resultat från detta pilotprojekt, som alltså var ett första steg i utvecklingen av ett strukturerat stöd för professionella bedömningar av risk i akuta situationer av våld i familjer där det finns barn.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Ingemarson, Maria
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Wollter, Filip
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Att arbeta med skolsociala team: Utvärdering av innehåll och arbetssätt i Stockholm stad2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Marie Cederschiöld högskola fick 2019 i uppdrag att utvärdera insatsen skolsociala team. Syftet blev att titta närmare på hur teamen arbetar med de elever som blir aktuella för stöd och vilken typ av stöd som kan vara verksamt. Resultaten bygger på intervjuer och enkätsvar. De visar att en relativt stor andel av eleverna som får stödet har en fastställd neuropsykiatrisk diagnos och att de olika stadsdelarna har organiserat arbetet med skolsociala team på en mängd olika sätt när det gäller rumslig placering, graden av individfokus och teamsammansättning. Att arbeta för att skapa en ökad trygghet och studiero, samt ett arbete med en rad olika typer av stödsamtal är de arbetssätt som används i högst utsträckning. I de fall samverkan beskrivs ha fungerat bra har eleverna också lyckats nå upp till insatsens uppsatta mål. Personkontinuitet, tillgänglighet, förmåga att skapa en förtroendefull relation till den enskilde eleven, samt uthållighet i arbetet är andra framgångsfaktorer som framkommer och stämmer överens med tidigare forskning kring hur elevers motståndskraft kan stärkas. Därför talar mycket för att relationsbyggande med enskilda elever bör utgöra en grundpelare i arbetet med skolsociala team. Den generella utmaningen med den här typen av verksamhetsöverskridande samverkan kring elever med frånvaro blir att kunna definiera teamens yttre gränser och målgrupp, samtidigt som flexibilitet och stabila relationer kan upprätthållas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Jonsson, Linda
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Linell, Hanna
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
  Eriksson, Maria
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten fokuserar på implementeringen av modellen ”Efter barnförhöret” via det mobila teamet på Barnahus i Stockholms stad. Syftet med implementeringsstudien var att undersöka möjligheterna till att implementera en familjeorienterad krisinventionsmodell som Efter barnförhöret för att stödja barn och deras familjer efter ett polisförhör som rör våld i familjen. I projektet skulle fokus vara på genomförbarhet och användning av arbetsmodellen samt vilka organisatoriska och personella förutsättningar som främjar respektive hindrar implementeringen av arbetsmodellen. Befintligt dokumenterat material inhämtades i kombination med att intervjuer genomfördes under 2021-2022 med ledning och krisstödsteamets personal. I projektet framkom flera utmaningar som att få till ett jämt remissflöde, att kunna hantera situationer när det blir få respektive många barn och familjer som behöver stöd utifrån personalens arbetssituation. Vidare beskrev personalen behov av att få tid och resurser till utbildning och metodutveckling och ett behov av ett ökat stöd från ledningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8.
  Jutterström, Mats
  et al.
  Score; Handelshögskolan i Stockholm; Stockholms universitet.
  Segnestam Larsson, Ola
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion, Centre for Civil Society Research.
  Civilsamhällets kvalitet: Vilka dimensioner, för vem och med vilka resultat inom välfärden?2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Frågor om kvalitet har blivit viktigare för civilsamhällets organisationer. I samhällets resursfördelning utvärderas och jämförs kvaliteten i vad de tillhandahåller allt mer – inte minst till följd av samhällets ökande marknadisering. Men på vilka grunder bedöms kvalitet i välfärdstjänster? Är dessa kvalitetsgrunder relevanta för dem tjänsterna är till för, och tar de hänsyn till skillnader mellan utförare?

  I den här rapporten bidrar vi på tre sätt till kunskapen om civilsamhällets kvalitet med en fokus på välfärd. För det första lyfter vi fram kvalitetskonceptets inneboende mångfald, delvis som en följd av att det ska kunna passa olika situationer, förutsättningar och intressenter. För det andra sammanställer och analyserar vi tidigare forskning om civilsamhälle, kvalitet och välfärd. Vi avslutar rapporten med förslag på hur ideella organisationer kan använda studiens resultat – både i den egna verksamhetsutvecklingen, och i det opinionsbildande arbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9.
  Segnestam Larsson, Ola
  et al.
  Marie Cederschiöld University, Institutionen för civilsamhälle och religion.
  Tideman, Magnus
  Marie Cederschiöld University, Department of Social Sciences.
  Kommunala riktlinjer för LSS-insatser: En uppföljning2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en uppföljning av rapporten ”Riktlinjer – till hjälp eller stjälp?” som Länsstyrelserna publicerade 2007. På uppdrag av regeringen granskade länsstyrelserna kommunernas riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi har genomfört en likartad analys 18 år senare. Syftet har varit att undersöka eventuella förändringar över tid i antal kommuner med riktlinjer och antal begränsningar per insats. Begränsningar kan handla tex om en insats endast kan beviljas i en viss omfattning eller bara får ges inom ett visst geografiskt område, att beslut om insatser alltid ska tidsbegränsas, om vissa insatser utesluter rätt till andra insatser eller om det finns begränsningar som har med personernas egenskaper att göra.

  Endast 6% av kommuners riktlinjer är helt fria från begränsningar i jämförelse med 10% år 2006. Trots att antalet begränsningar verkar vara relativt oförändrade över tid, visar vår studie att karaktären på begränsningarna har ändrats över tid. Till exempel fanns det fler begränsningar år 2006 i relation till tid medan 2022 års riktlinjer har fler begränsningar i relation till personens ålder och sociala nätverk. Vissa insatser, som ledsagning och kontaktperson, har relativt sett fler begränsningar nu jämfört med 2006 medan begränsningar när det gäller boendeinsatserrelativt sett minskat. Det behövs ytterligare studier för att kunna förklara förekomsten av riktlinjer och antalet begränsningar, men även forskning om hur riktlinjerna appliceras i praktiken av handläggare i respektive kommun.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf